Continguts

El programa del màster es divideix en 6 mòduls: 3 de tipus bàsic i 3 de tipus avançat. La primera meitat del programa es divideix en conceptes bàsics de infectologia pediàtrica, microbiologia i epidemiologia, en els que es revisen conceptes imprescindibles per a obtenir un coneixement correcte de la patologia infecciosa a pediatria.

Posteriorment, s'imparteixen 3 mòduls avançats que es dediquen a la infecció en el pacient crític, hemato-oncològic i trasplantat de moll d'os, el pacient trasplantat d'òrgan sòlid i amb immunodeficiències primàries i les infeccions transmeses de mare a fill, pacient VIH i la patologia importada, que ofereixen un elevat grau d'expertesa en aquest tipus de patologies complexes.

Assignatura Crèdits Caràcter

Infectologia bàsica

10 ECTS

Obligatòria

Microbiologia pràctica bàsica

10 ECTS

Obligatòria

Epidemiologia bàsica

10 ECTS

Obligatòria

Infectologia avançada I

10 ECTS

Obligatòria

Infectologia avançada II

10 ECTS

Obligatòria

Infectologia avançada III

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- L'alumne serà capaç d'inferir una proposta diagnòstica i terapèutica de patologia infecciosa pediàtrica a partir de les dades clíniques i exploracions complementàries que li presenti el metge consultant.
- L'alumne serà capaç de dissenyar un projecte per a actuar front la infecció nosocomial a la seva unitat o centre.
- L'alumne serà capaç de raonar una resposta basada en el concepte de política antoibiòtica a l'hora de recomanar o rebutjar un tractament.
- L'alumne serà capaç de reconèixer el pacient immunodeprimit (hemato-oncològic, trasplantament d'òrgan sòlid o de precursors hematopoiètics, VIH-SIDA i immunodeficiències primàries) i identificar els factors de risc d'infecció per a confeccionar un pla de profilaxi antiinfecciosa adequat si s'escau.
- L'alumne serà capaç de valorar les diferents possibilitats diagnòstiques en cas de sospita d'infecció al pacient immunodeprimit (hemato-oncològic, trasplantament d'òrgan sòlid o de precursors hematopoiètics, VIH-SIDA i immunodeficiències primàries) i establir la pauta antiinfecciosa més adequada pel pacient.
- L'alumne serà capaç de reconèixer els signes d'alarma per a sospitar una immunodeficiència primària i dissenyar un algoritme de proves diagnòstic coherent i esglaonat si s'escau.
- L'alumne serà capaç d'identificar els pacients amb infecció pel VIH tributaris de tractament antiretroviral i de dissenyar la pauta terapèutica d'inici més adient.
- L'alumne serà capaç de reconèixer la gravetat del pacient crític i establir una pauta antiinfecciosa basada en el principi de protecció de vida del pacient amb la posterior adequació, si el pacient ho permet, segons criteris de política antiinfecciosa.

Competències transversals

- Instrumentals: l'alumne serà capaç de reconèixer les eines ofertes a la formació docent teòrica i pràctica per a completar-la amb el seu treball personal.
- Interpersonals: l'alumne serà capaç de treballar en equip, establint l'adequada relació amb els diferents serveis implicats en la consultoria de patologia infecciosa.
- Sistèmiques: l'alumne serà capaç de projectar els seus coneixements en la gestió d'un projecte de característiques similars a les apreses en el seu centre de treball.

Títol que s'obté

Màster en Infectologia Pediàtrica.

Vols rebre més informació?