Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció al món de l'edició

6 ECTS

Obligatòria

Autors, editors, manuscrits i agents literaris

6 ECTS

Obligatòria

El procés de l'edició

6 ECTS

Obligatòria

Procés editorial (I): producció i realització

6 ECTS

Obligatòria

Procés editorial (II): comunicació i comercialització

6 ECTS

Obligatòria

Tipologies editorials

6 ECTS

Obligatòria

Noves tecnologies: l'edició digital

6 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

12 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

12 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer i comprendre les regles generals del món editorial, els seus mecanismes i els seus processos.
- Ser capaç de desenvolupar un projecte editorial específic, amb tots els seus components.
- Realitzar amb eficàcia la revisió i preparació d'originals.
- Preparar i controlar els processos d'impressió i enquadernació.
- Planificar l'edició de publicacions periòdiques.
- Adquirir coneixements tècnics específics en diversos àmbits de la cadena editorial: selecció i contractació; redacció, editing i correcció; producció i impressió; promoció i comunicació
- Conèixer i aprofundir en el procés de creació, comercialització i difusió dels ebooks
- Entendre i treballar el llibre dins del context comercial (Màrqueting, comitè comercial, promoció, distribució, etc.).
- Conèixer i saber aplicar la llei de propietat intel.lectual en relació amb l'edició en l'àmbit de la societat de la informació.
- Poder participar en l'elaboració i difusió de suplements sobre llibres i premsa cultural.

Competències transversals

Els alumnes del màster podran:

- Establir un contacte tan profund com sigui possible entre la universitat i les empreses editorials, per tal de fer confluir els interessos de tots dos sectors: des de la universitat, oferint formació específica en totes les disciplines, tècniques i àrees del sector editorial; des de les empreses, orientant la tasca formativa professional de la universitat en funció de llurs necessitats concretes i dels interessos col.lectius.
- Disposar de coneixements i d'aptituds específiques en l'ús de les noves tecnologies, les quals tenen creixent aplicació no només al món editorial, sinó a molts diversos àmbits laborals més enllà del de l'edició.
- Assolir habilitats per adaptar-se a noves àrees professionals des d'una formació acadèmica específica, atesa la constant aparició de noves professions que impulsen els avenços tecnològics.
- Reciclar-se professionalment en el seu àmbit de treball gràcies a l'atenció que la universitat dedica a la localització, l'observació, la caracterització i l'explicació dels nous perfils professionals en àmbits laborals pre-existents (en aquest cas, el canviant món de l'edició).
- Disposar d'una visió de conjunt dels múltiples aspectes que l'edició potencia en l'àmbit del treball en equip realitzat amb eficàcia i responsabilitat.

Títol que s'obté

Màster en Edició

Vols rebre més informació?