Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció al món de l'edició

6 ECTS

Obligatòria

Autors, editors, manuscrits i agents literaris

6 ECTS

Obligatòria

El procés de l'edició: producció, realització i aspectes econòmics

9 ECTS

Obligatòria

Comunicació, comercialització editorial, projecte personal i col·lectiu

6 ECTS

Obligatòria

Tipologies editorials

9 ECTS

Obligatòria

Pràcticum: pràctiques a editorials

12 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

12 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Llegir i fer amb eficàcia la revisió profunda d'un text original i detectar-ne les opcions editorials.
- Conèixer i saber aplicar les lleis de propietat intel·lectual tant a l'àmbit editorial tradicional com al món digital en constant evolució.
- Tenir la capacitat de confeccionar un llibre aplicant els coneixements tècnics específics als diversos àmbits econòmics i creatius de la cadena editorial: selecció i contractació; escandall o compte de resultats; 'editing' i correcció; disseny i selecció del paper; producció i impressió; promoció, comunicació i distribució.
- Saber comunicar i vendre un llibre com a objecte físic recorrent a la creativitat i al màrqueting tradicional o digital.
- Conèixer i practicar les diferents tipologies editorials tradicionals i digitals del mercat: literària, assaig, infantil, juvenil; 'e-pub', 'e-book', audiollibres, obres multimèdia, etc
- Participar i aportar els seus coneixements en el desenvolupament de projectes editorials a empreses del sector.
- Desenvolupar un projecte editorial específic, amb tots els components de contingut, tècnics i estètics.

Competències transversals

- Desenvolupar creativitat, lideratge i esperit emprenedor en la gestió de projectes.
- Enfortir habilitats formatives bàsiques per adaptar-se a diferents perfils professionals.
- Disposar d'una visió de conjunt del treball en equip de caràcter interdisciplinari, que ha de ser realitzat amb eficàcia, responsabilitat i compromís ètic.
- Fer ús adequat de les noves tecnologies i plataformes, en constant evolució com les xarxes socials i mitjans digitals, per planificar correctament i resoldre problemes relacionats amb una comunicació eficaç dels projectes

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Edició

Vols rebre més informació?