Continguts

- Hores de Pràctiques: 600
- Hores d'Avaluació: 55
- Hores d'Estudi a casa: 735
- Hores de Tutoria: 110

Assignatura Crèdits Caràcter

Llibertat d'empresa i règim jurídic de l'activitat empresarial: contractació mercantil

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la recerca jurídica I

6 ECTS

Obligatòria

Dret marítim

6 ECTS

Obligatòria

Arbitratge comercial i propietat industrial

9 ECTS

Obligatòria

Dret de la competència

6 ECTS

Obligatòria

Dret bancari i assegurances

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la recerca jurídica II

6 ECTS

Obligatòria

Dret societari i dret concursal

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Posseir coneixements de la regulació i problemàtica jurídica de l'empresa en un contexte europeu i internacional des d'una perspectiva social.
- Avaluar d'una forma multidisciplinar les situacions i conflictes amb implicacions legals que sorgeixin en l'àmbit del Dret dels negocis.
- Ser capaços d'aplicar estratègies per a l'anàlisi, anticipació i resolució dels problemes jurídics que sorgeixin en el tràfic jurídic intern i internacional de les empreses.
- Tenir l'habilitat d'integrar coneixements, d'afrontar la complexitat i de formular judicis dins del seu àmbit d'especialització.
- Ser conscients de la vessant social de la problemàtica vinculada al tràfic jurídic de les empreses.
- Ser capaços de comunicar, verbalment o per escrit, els seus coneixements i les conclusions del seu treball.
- Redactar i/o exposar informes tècnics dirigits tant a un públic amb coneixements jurídics com a un públic sense coneixements Jurídics.
- Transmetre o divulgar els aspectes essencials d'un problema jurídica a un públic profà.
- Ser capaços de gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents.

Competències transversals

- Desenvolupament en contextos de diversitat, de manera que l'alumne és capaç de desenvolupar el seu treball en marcs socials i tècnics heterogenis, treballant en equips transdisciplinars.
- Interacció social: l'alumne és capaç de relacionar-se amb persones, grups, institucions o organitzacions diverses. És capaç d'acompanyar i assessorar persones, així com de defensar arguments i justificacions amb claretat i precisió i de forma apropiada al context. És capaç de valorar les aportacions d'altres persones. Habilitat per escoltar i preguntar.
- Responsabilitats ètiques i polítiques: mostrar compromís, amb els efectes de la seva pràctica i les conseqüències de la seva acció en qualsevol context d'intervenció. És capaç de qüestionar principis, valors teòrico-pràctics de la intervenció i valorar la implicació que l'investigador i/o interventor requereix.
- Treball en equip: l'alumne genera sinèrgies en entorns de treball que involucren distintes persones, incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de forma coordinada i col·laborativa, per facilitar la consecució dels objectius que donen peu a aquest treball conjunt. És capaç de desenvolupar tasques de forma coordinada i col·laborativa.
-Negociació. L'idea global és que l'alumne conegui i practiqui les tècniques de negociació des d'una visió de 360 graus, de manera que s'aborden aspectes que en ocasions passen desapercebuts, com ara l'actitud negociadora, la gestió emocional, el llenguatge i la gestió del temps.
- Presa de decisions. Aprendre a escollir entre les diferents alternatives, adquirir estratègies per resoldre problemes jurídics, comparar les diverses opcions, per tal de prendre la decisió més adequada.
- Iniciativa i propositivitat. Capacitar per assolir les pròpies fites, per proposar arguments o solucions de valor que donin lloc a processos de canvi i millora.
- Treball autònom. Desenvolupar un coneixement suficient que permeti la recerca autònoma de fonts d'investigació jurídica, com normativa, sentències judicials, texts doctrinals i altres recursos per realitzar el treball de fi de màster i per superar l'avaluació dels diferents mòduls i assignatures.

Títol que s'obté

Màster en Dret dels Negocis

Vols rebre més informació?