Assignatura Crèdits Caràcter

Les bases de la hemodinàmica cardíaca

6 ECTS

Obligatòria

Cateterisme diagnòstic

6 ECTS

Obligatòria

Intervencionisme coronari bàsic

12 ECTS

Obligatòria

Intervencionisme coronari avançat

12 ECTS

Obligatòria

Intervencionisme coronari complex

6 ECTS

Obligatòria

Intervencionisme estructural i perifèric

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

12 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al llarg del màster l'alumne adquirirà les competències requerides per poder desenvolupar després l'activitat professional com a cardiòleg intervencionista en patologia coronària. Aquest aprenentatge requereix una adquisició progressiva d'habilitats i competències, pel seu elevat grau de complexitat i les implicacions que té sobre el pronòstic dels pacients. Així, el desenvolupament al llarg dels diferents mòduls serà progressiu, des dels conceptes més bàsics fins a les habilitats més específiques requerides.
A continuació detallem les competències que s'aniran adquirint al llarg del màster:

Mòdul 1. Les bases de l'hemodinàmica cardíaca
- Indicar un cateterisme cardíac segons les guies i el coneixement actual.
- Conèixer les bases fisiològiques i anatòmiques de la circulació coronària.
- Conèixer i aplicar la farmacologia associada a un cateterisme cardíac.
- Conèixer les bases físiques de l'adquisició d'informació requerida per a un cateterisme. cardíac: imatge radiològica, contrast angiogràfic i registre de pressió.

Mòdul 2. Cateterisme diagnòstic
- Ser capaç de preparar la taula de treball per assistir a l'operador durant els procediments, al nivell de la infermeria de sala.
- Obtenir l'accés vascular per a la realització de l'exploració.
- Realitzar una angiografia coronària diagnòstica.
- Assistir a l'operador durant les angioplàstiques.

Mòdul 3. Intervencionisme coronari bàsic.
- Ser capaç d'entendre, explicar i discutir les opcions individuals de tractament mèdic, percutani o quirúrgic per a la malaltia cardíaca del pacient, amb el pacient i amb els membres de la família, així com amb altres cardiòlegs i cirurgians cardíacs.
- Planificar el maneig farmacològic pre, intra i postprocediment, amb especial èmfasi en el tractament mèdic adjunt, la selecció de l'accés vascular, el control de l'hemotàsia, la prevenció de complicacions hemorràgiques i la prevenció de reaccions al·lèrgiques o insuficiència renal.
- Adquirirhabilitats pràctiques dels coneixements teòrics per realitzar l'angioplàstia coronària en escenaris no complexos en pacients amb cardiopatia estable com a primer operador autònom.

Mòdul 4. Intervencionisme coronari avançat
- Identificar adequadament els punts de complexitat d'un cas en un intervencionisme coronari avançat.
- Preparar l'estratègia idònia del tractament percutani, incloent-hi la selecció de la tècnica i el dispositiu, el desenvolupament de plans alternatius en cas de fracàs de l'abordatge elegit i el maneig de complicacions inesperades.
- Realitzar de forma efectiva els procediments de revascularització en: lesions bifurcacionals no complexes, abordables amb tècniques d'un stent, empelts safens amb sistemes de protecció distals i en angioplàstia primària.

Mòdul 5. Intervencionisme coronari complex
- Adquirir la capacitat de solucionar les complicacions que puguin aparèixer durant un cateterisme cardíac.
- Preparar i executar l'estratègia d'abordatge de la lesió complexa i coordinar un equip multidisciplinari de suport (anestesiologia, unitats de crítics, infermeria…).
- Abordar lesions complexes com a primer operador a: lesions bifurcacionals requerint la utilització de tècniques de dos Stents, realitzar tècniques d'ateroctomia rotacional i d'alt suport intracoronari per abordar lesions calcificades, abordatge integral de les lesions de tronc comú esquerre i aplicar sistemes d'assistència ventricular.

Mòdul 6. Treball de fi de màster
- Realitzar i redactar un treball de recerca.
- Delimitar la recollida de la informació mitjançant revisió d'històries, mesures sobre la informació generada durant un cateterisme i les visites de seguiment.
- Preparar les estratègies d'anàlisi estadística de la informació.
- Estructurar els diferents continguts d'un article i redactar-ne el text per publicar-lo.

Competències transversals

-Avaluar les diferents opcions de tractament, amb compromís ètic i avaluació de cost/eficàcia
- Discutir els casos multidisciplinars amb l'equip.
- Comunicar oralment el diagnòstic i les opcions de tractament amb el pacient.
- Generar informes escrits amb la descripció de les troballes, la teràpia aplicada i la síntesi del mateix.
- Analitzar críticament la teràpia aplicada i els errors comesos i l'establiment de pautes de correcció.
- Treballar en equip.
- Registrar sistemàticament les dades obtingudes, preparació d'un projecte de recerca, anàlisi dels resultats i presentació dels mateixos.

Títol que s'obté

Màster en Cardiologia Intervencionista

Vols rebre més informació?