Postgrau en Estil de Vida Saludable

Vols formar-te en tècniques d'adherència a hàbits saludables? Vols fer de la promoció de la salut teva professió? T'interessa la dieta o el somni saludable, l'activitat física o les tècniques de relaxació?

Continguts

Aquesta diplomatura de postgrau en Estil de Vida Saludable forma especialistes en els àmbits de la salut i de l'esport, en:

- La promoció i la instauració d'estils de vida saludables en la població general.
- L'aplicació pràctica en la població general de programes per a la millora de l'estil de vida en relació a la salut, basats en la combinació d'activitat física/esportiva, conducta alimentària, hàbits de son i de gestió de l'estrès.
- La gestió del procés d'estrès/recuperació dels esportistes.
- La tutorització virtual de la gestió d'un estil de vida saludable a partir de sistemes e-Health o mHealth, quan l'objectiu és la població general.
- La tutorització virtual en esportistes de la gestió del procés d'estrès/recuperació a partir del sistema e-SportLab, quan l'objectiu és l'esport.

Assignatura Crèdits Caràcter

Activitat física i estil de vida saludable

6 ECTS

Obligatòria

Relaxació i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Dieta i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Son i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Esport i Estil de Vida Saludable

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El diploma de postgrau en Estil de Vida Saludable es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se directament al diploma.
- Matricular-se a cadascun dels cursos que la formen i un cop superats matricular-se al treball de fi del diploma.

Programes relacionats

Curs en Activitat Física i Estil de Vida Saludable
Curs en Dieta i Estil de Vida Saludable
Curs en Esport i Estil de Vida Saludable
Curs en Relaxació i Estil de Vida Saludable
Curs en Son i Estil de Vida Saludable

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer el model d'intervenció basat en els estadis de canvi, per tal d'avaluar, de promocionar i d'instaurar estils de vida saludables.

- Avaluar l'estil de vida en relació a les conductes d'activitat física, esportives, d'alimentació, d'hàbits de son i de gestió de l'estrès.

- Aplicar intervencions per a millorar l'estil de vida en relació a les conductes d'activitat física, esportives, d'alimentació, d'hàbits de son i de gestió de l'estrès.

- Avaluar l'efectivitat dels diferents procediments utilitzats en les intervencions.

- Quan l'objectiu és la població general, aplicar la tutorització virtual de la gestió d'un estil de vida saludable.

- Quan l'objectiu és l'esport, aplicar la tutorització virtual en esportistes de la gestió de l'estrès a partir d'un sistema adaptat.

Competències transversals

- Quan l'objectiu és la població general, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents professionals de la salut.

- Quan l'objectiu és l'esport, tenir habilitats per al tracte interpersonal amb els diferents agents esportius.

- Tenir habilitats per treballar en equips interdisciplinaris en els àmbits de la salut o de l'esport.

- Tenir un compromís ètic per a optimitzar el benestar i l'estil de vida de les persones o dels esportistes.

- Tenir habilitats per a la tutorització virtual d'usuaris o d'esportistes.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Estil de Vida Saludable

Vols rebre més informació?