Continguts

Descarrega la Guia d'Assignatures del Postgrau en Cultura de Pau
Descarrega el Pla Docent del Postgrau en Cultura de Pau


MÒDUL 1:
Fonaments de l'Educació i la Investigació per a la Pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

El mòdul abasta dos grans temes. S'inicia amb un bloc d'educació per a la pau on, a través d'una metodologia participativa, es practiquen les principals habilitats necessàries per transformar conflictes (tant personals, com grupals, socials, i, en alguns aspectes, també en els internacionals) i promoure cultura de pau. El segon un bloc té un èmfasi més teòric i en ell s'analitzen els fonaments de la investigació per la pau i les aportacions més rellevants de la transformació de conflictes.

Continguts:

Educació per a la pau i per a la transformació del conflicte

- Conceptes bàsics
- La perspectiva positiva del conflicte
- Actituds davant el conflicte: possibles formes de respondre
- La provenció: habilitats i eines per abordar el conflicte de forma constructiva
- L'anàlisi de conflictes: components i eines
- Mediació comunitària i justícia restaurativa en àmbit comunitari
- El teatre com a mètode d'intervenció social

Teoria i pràctica per a la pau

- Història i formació en estratègia no violenta
- Pràctica de l'acció no violenta
- Campanyes de desarmament
- Introducció a la Investigació i Estudis per a la Pau
- Gestió de projectes i cooperació en context de conflicte armat: Sensibilitat al conflicte - Your No Harm
- Sessió d'experiències personals, treball col·lectiu mòdul i avaluació participativa
- Experiències de construcció de pau: diàleg amb constructors de pau

MÒDUL 2:
Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
20 sessions, 9 crèdits ECTS

Estructurat en dos grans blocs, aquest mòdul analitza diferents facetes de la violència. En primer lloc, fa una anàlisi de diferents formes de violència estructural (econòmica, sobre el medi ambient, el patriarcat i la violència de gènere), i de violència cultural (el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme de pau). El segon bloc se centra en la violència directa armada i per això presenta anàlisi regionals dels conflictes armats actuals, a més d'estudis de casos de conflictes armats.

Continguts:

La Violència Estructural

- La violència estructural de sistema econòmic
- Recursos naturals, multinacionals i drets humans
- Violència ecològica i alternatives des de l'ecofeminisme
- La violència de gènere
- El patriarcat. La interseccionalitat com a eina per abordar la discriminació de gènere
- Desigualtats socials, maltractaments i cultures de dominació. Bons tractes a la infància i promoció de la resiliència infantil
- El paper dels mitjans en la violència i la pau: periodisme de pau
- Racisme i islamofòbia

Anàlisi de conflictes armats

- Introducció a l'anàlisi dels conflictes. Tendències de la conflictivitat internacional
- Els conflictes armats a Àsia
- Els conflictes armats a l'Àfrica
- Els conflictes armats a Europa
- Els conflictes armats al Nord d'Àfrica i Orient Mitjà
- La violència política a Amèrica Llatina
- Israel i Palestina: anàlisi del conflicte des de la sociologia de el poder
- Actuació i impacte dels actors humanitaris en els conflictes armats
- Desplaçament forçat en el món
- Anàlisi de processos de construcció de pau postbèl·lica: el cas de Sierra Leone
- Joc de simulació sobre resolució de conflictes: La construcció de pau a Kananga
- Sessió d'experiències personals, treball col·lectiu mòdul i avaluació participativa

MÒDUL 3:
Construcció de pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de l'educació i la recerca de la pau

9 ECTS

Obligatòria

Ànalisi dels conflictes armats i d'altres violències

9 ECTS

Obligatòria

Construcció de pau

9 ECTS

Obligatòria

Treball final de postgrau

3 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aprofundir sobre actituds personals davant dels conflictes.
- Aprendre a detectar les arrels dels conflictes.
- Desenvolupar habilitats per a gestionar conflictes a nivell micro.
- Aprofundir sobre les causes dels conflictes internacionals.

Competències transversals

- Desenvolupar el treball en equip.
- Intercanviar experiències personals i professionals amb professorat i alumnes de diferents països i disciplines.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització Cultura de Pau

Vols rebre més informació?