Continguts

L' objectiu del diploma de postgrau en Gènere i Igualtat és proporcionar la formació i la sensibilització necessàries que permetin detectar les diverses manifestacions de la discriminació sexual en diferents àmbits socials.

Per això, es donen instruments teòrics i metodològics per identificar i transformar les relacions de desigualtat, i per portar a terme projectes vinculats al desenvolupament de la igualtat de gènere.

Aquest diploma de postgrau està adreçat a agents socials en l'àmbit de l'Administració pública, el món laboral, el món associatiu i, en general, a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar una formació en el camp de la igualtat de gènere.

El professorat s'adapta al coneixement de català que tingui l'alumnat fins que adquireixi la competència en aquest idioma.

Assignatura Crèdits Caràcter

Marc conceptual de les polítiques d'igualtat de gènere

10 ECTS

Obligatòria

Àmbits temàtics de les polítiques d'igualtat de gènere

5 ECTS

Obligatòria

Polítiques de gènere i agents d'igualtat: eines per a la igualtat

10 ECTS

Obligatòria

Administració pública i món local

5 ECTS

Optativa

Relacions laborals

5 ECTS

Optativa

Pràctiques professionals externes

5 ECTS

Optativa

Treball de recerca

5 ECTS

Optativa

Itineraris

Es defineixen dos itineraris, que donen lloc a dos títols, l'alumnat ha d'escollir entre:

- l'assignatura Administració Pública i Món Local rebran el títol de diploma de postgrau en Gènere i Igualtat.Administració Pública i Món Local.

- l'assignatura Relacions Laborals rebran el títol de diploma de postgrau en Gènere i Igualtat.Relacions Laborals.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre el gènere.
- Comprendre quins han estat els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes.
- Elaborar propostes i plans d'igualtat en un context institucional.
- Elaborar eines per combatre la desigualtat de gènere.
- Analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques educatives, les pràctiques de salut i l'economia del treball i/o les polítiques públiques
- Aplicar de manera transversal la perspectiva de gènere en projectes i programes de les empreses o del sector públic
- Adquirir expertesa en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials
- Desenvolupar la seva pròpia aportació original el context de la investigació avançada i/o l'aplicació professional.

Competències transversals

- Desenvolupar habilitats en el treball interdisciplinari en entorns diversos.

- Fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, aportant-hi un biaix de gènere.

- Demostrar un compromís ètic contra les desigualtats.

- Dissenyar un projecte o pla d'acció que tingui a veure amb polítiques de gènere, de manera autònoma, i executar-lo, fent front als problemes que sorgeixen durant el procés l'execució.

- Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Gènere i Igualtat: Administració Pública i Món Local
Diploma d'Especialització en Gènere i Igualtat: Relacions Laborals

Vols rebre més informació?