Continguts

La industrialització de l'activitat agrària ha generat importants impactes ambientals i socials en tot el planeta. Aquests impactes s'expressen en el medi rural en la profunda degradació dels recursos naturals, el paisatge i els ecosistemes agraris tradicionals, així com en la pèrdua d'importància social i econòmica de l'activitat agrària, fet que comporta la crisi de reproducció social de les comunitats rurals europees.

Les correccions introduïdes en les últimes dècades per part de les polítiques agràries i de desenvolupament rural, en la línia del postproductivisme i la multifuncionalitat de l'agricultura, no han aconseguit revertir aquestes tendències. L'agroecologia incorpora el creixent paper de l'activitat agrària com a promotora de la cohesió territorial i social de les àrees rurals i periurbanes.

Dins d'aquesta dimensió incloem aspectes relacionats amb les polítiques agràries i de desenvolupament rural; el paper de l'activitat agrària a les àrees periurbanes de les grans regions metropolitanes; la construcció de xarxes locals i alternatives d'alimentació i l'accés als recursos productius (especialment terra, aigua, energia i recursos genètics); la recuperació de coneixement ecològic tradicional; o la recuperació de l'autoestima rural i agrària en la construcció de contextos simbòlics favorables a l'agroecologia.

Assignatura Crèdits Caràcter

L'Agroecologia en un món rural en transformació

6 ECTS

Obligatòria

Coneixement agroecològic tradicional

6 ECTS

Obligatòria

Mercats locals i xarxes alimentàries alternatives

6 ECTS

Obligatòria

Metodologies de recerca orientades a l'acció

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer les transformacions que s'estan donant en el medi rural i periurbà de les societats europees, així com les noves ruralitats emergents en el context polític, econòmic, ecològic i social actual des de la perspectiva de l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària.
- Conèixer l'origen del concepte Agroecologia, els seus elements definitoris, l'enfocament pluridisciplinar i pluriepistemològic que el caracteritza i les diverses dimensions que engloba com a disciplina científica.
- Conèixer els diversos tipus d'iniciatives i accions de Dinamització Local Agroecològica que s'estan impulsant a l'Estat Espanyol i Europa, tant des dels moviments socials per la Sobirania Alimentària com per algunes administracions públiques.
- Aprendre a dissenyar processos participatius de Planificació Agroecològica tot tenint en compte les diverses fases que engloben, els objectius de cadascuna d'elles i el ventall de metodologies i tècniques que es poden implementar per assolir-los.
- Aprendre a avaluar la gestió de projectes agroecològics de desenvolupament local sostenible en totes les seves dimensions: política, econòmica, estratègica, organitzativa, de gestió i financera.
- Conèixer els diversos tipus de xarxes logístiques de producció i consum per als Circuits Curts de Comercialització i de mercats locals de productes agroalimentaris que existeixen, així com les diferents formes organitzatives entre persones productores i consumidores.

Competències transversals

- Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb la Dinamització Local Agroecològica.
- Proposar solucions innovadores i emprenedores en l'àmbit del desenvolupament rural i agroecològic.
- Demostrar responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement, i en la realització de projectes multidisciplinars.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Dinamització Local Agroecològica

Vols rebre més informació?