• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2272/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 15/02/2022
 • Final: 15/05/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3600 ¤
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest curs consta de dues parts diferenciades. La de models experimentals aporta amplis coneixements sobre els diferents models experimentals animals en les diferents àrees d'investigació. La d'genètica aprofundeix en els models d'animals modificats genèticament, la seva obtenció, el seu manteniment i les implicacions del seu ús.

La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat. Per contenir la formació pràctica referent a la biologia animal a l'eutanàsia i als mètodes mínimament invasius pot servir per a la capacitació per a la funció de realització de procediments experimentals.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010:

Biologia Bàsica (1), Biologia Bàsica (2), Mètodes d'eutanàsia (2), Tècniques sense anestèsia mínimament invasives (1), Tècniques sense anestèsia mínimament invasives (2).

Continguts

- Genètica aplicada als animals d'experimentació.
- Elecció del model experimental basada en les característiques genètiques.
- Tipus de línies normalitzats genèticament ratolins.
- El control genètic de rosegadors.
- La producció d'animals modificats genèticament. Fisiologia reproductiva. Superovulació.
- Rederivació de la Salut. Trasllat i congelació d'embrions. La legislació sobre OGM.
- Gestió de colònies d'animals modificats genèticament.
- Fenotipificación.
- Sessions pràctiques:
-- de recol·lecció d'embrions d'una sola cèl·lula.
-- vasectomia.
-- congelació.
-- FIV i tècniques de microinjecció.
-- genotipat.
-- Fenotipificación.
- Nutrició i la seva influència en la investigació.
- Biologia i maneig de les principals espècies d'animals d'experimentació: rosegadors, conills, gossos, gats, porcs, ovelles, no humans primats, aus, peixos, amfibis i rèptils.
- Sessions pràctiques sobre la gestió, l'administració i la presa de mostres en les principals espècies d'animals d'experimentació: rosegadors, conills, gossos, porcs, remugants, primats no humans, aus, peixos i amfibis.
- Models experimentals en immunologia.
- Els models experimentals de malalties infeccioses.
- Els models experimentals en oncologia.
- Els models experimentals en farmacologia, toxicologia i seguretat.

Itineraris

Aquest curs està inclòs en el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Web del programa

http://pagines.uab.cat/anilab/

Vols rebre més informació?