Personal UAB Formació i Innovació Docent

Competències

Competències

Les activitats formatives del FDES tenen com objectiu desenvolupar les següents competències docents bàsiques:

 • C1 - Competència interpersonal (CI)
 • Promoure l'esperit crític, la motivació, l'esperit crític, la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i las necessitats individuals, creant un clima d'empatia i compromís ètic.
 • C2 - Competència metodològica (CM)
 • Aplicar estratègies metodològiques (d'aprenentatge i avaluació) d'acord amb les necessitats dels estudiants, que siguin coherents amb els objectius i els processos d'avaluació, i que tinguin en compte l'ús de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per contribuir a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • C3 - Competència comunicativa (CC)
 • Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, això implica la recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de diferents canals i mitjans, i de forma contextualitzada a la situació d'ensenyament-aprenentatge.
 • C4 - Competència de planificació i gestió de la docència (CPGD)
 • Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i d'avaluació, i altres recursos vinculats a l'ensenyament-aprenentage, valorant els resultats i elaborant propostes de millora.
 • C5 - Competència de treball en equip (CTE)
 • Col·laborar i participar com a membre d'un grup, assumint la responsabilitat i el compromís propis envers les tasques i funcions que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint el procediments acordats i d'acord amb els recursos disponibles.
 • C6 - Competència d'innovació (CDI)
 • Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l'activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge.  

Quadre de relació d'activitats formatives i tipus de competències que ajuden a desenvolupar

Activitat 1: La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge
Activitat 2: Pràctiques sobre el discurs oral
Activitat 3: Com avaluar els aprenentatges dels estudiants universitaris?
Activitat 4: Experiències d'Innovació Docent

Activitat 5: Observació a l'aula 
Activitat 6:
 Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa

Activitat 7: Carpeta docent