Personal UAB Formació i Innovació Docent

Grups actuals d'innovació docent

'Resoldre problemes' fa avançar el coneixement científic i és, per això, una competència bàsica que ha de ser desenvolupada en els plans d'estudi per a futurs científics. L'objectiu dels professors que formem part del GI-IDES és dissenyar activitats docents centrades en els aspectes més problemàtics de cada disciplina i, alhora, adequades per desenvolupar els coneixements dels estudiants i proporcionar-los els criteris d'actuació que són propis de la disciplina. Els 'problemes' deixen de ser eines de discriminació i passen a ser instruments per a l'aprenentatge.

El Seminari Interuniversitari d'Investigació sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (SINTE) és un equip de recerca i innovació didàctica que funciona des de l'any 1988 i que focalitza les seves activitats en l'estudi i promoció de les estratègies que utilitzen tan professors com estudiants per afavorir processos d'ensenyament i aprenentatge de qualitat tan en escenaris presencials como virtuals. Algunes de les línies de recerca endegades són: estratègies d'anotació i presa d'apunts, estratègies de lectura i escriptura de textos científics, estratègies de tutoria entre iguals i aprenentatge cooperatiu, estratègies d'avaluació autorreguladora, estratègies de cerca d'informació telemàtica, entre d'altres.

http://www.sinte.es/

Un wiki és un espai web col·laboratiu, creat pel treball col·lectiu de diversos autors. Per a l'adaptació del wiki a la docència la idea de partida és el sistema d'avaluació per portafolis o carpetes, integrant l'avaluació en el procés d'ensenyament- aprenentatge. Dins del wiki es poden crear seccions, veritables portafolis o carpetes virtuals, on els alumnes poden incloure les seves aportacions. Es vol que el wiki sigui el vehicle conductor del procés d'aprenentatge de l'alumnat, a la vegada que un element motivador que fomenti una actitud de participació en l'assignatura.

http://wiki.uab.cat/

L'ACECS vol ser un espai de trobada per un conjunt de professors de diferents àrees de coneixement, totes elles incloses dins les ciències socials, que estan interessats en l'aprenentatge cooperatiu i amb interès per aplicar aquesta metodologia a la pròpia docència. Els objectius plantejats són: incentivar el disseny i aplicació d'activitats d'aprenentatge cooperatiu; obtenir un reconeixement formal de la tasca d'innovació pedagògica; permetre l'intercanvi regular d'infromació i opinions; identificar mecanismes que permetin avaluar de forma eficient els resultats; demostrar la utilitat de l'aprenentatge cooperatiu en la implantació dels crèdits ECTS; millorar la pròpia formació sobre l'aprenentatge cooperatiu; contribuir a la reflexió teòrica sobre l'aprenentatge cooperatiu.

Aquest grup s'estructura com una plataforma de recerca sobre les innovacions docents que pot generar la incorporació de les Carpetes d'Aprenentatge (Student's Portfolio) en els processos d'ensenyament/aprenentatge a la formació universitaria.

Al mateix temps promou la difusió dins i fora de la UAB de les experiències, que en el marc del grup, es vagin generalitzant de manera estable.

Aquest àmbit d'innovació repensa la metedologia docent i l'avaluació dels aprenentatges a través de la gradual incorporació de les Carpetes d'Aprenentatge en la formació dels estudiants. Això suposa prendre decisions sobre el què, el com, el quan i el amb què, de l'ús de les Carpetes d'Aprenentatge en l'Educació Superior.

El treball d'actualització permanent permet explorar tant els aspectes teòrics com els operatius del professorat participant i així poder implementar experiències pràctiques a les aules i aportar elements per a la reflexió/revisió d'altres docents.

Espai web: www.caeslav.com

Els objectius d'aquest GI-IDES són els de posar en comú els plans de pràctiques professionals i conèixer les modalitats de pràctiques que es promouen des dels centres UAB per tal de reforçar-les o millorar-les. També es pretén avançar en la integració curricular de les pràctiques professionals en el curricula de les carreres.
L'activitat inicial es conclou amb la redacció d'un document marc sobre les pràctiques a la UAB.
El GI- Pràctiques Professionals ha trobat una disposició molt positiva amb l'Observatori de Graduats de la UAB (edifici rectorat).
El GI- Pràctiques professionals es defineix com obert i per tant pot incloure qualsevol centre UAB (tant si té pràctiques com si no) que es pot incorporar sempre que vulgui.

El Grup d'Interès IDI té com a objectiu fomentar l'intercanvi d'experiències didàctiques en l'àmbit de la imatge digital interactiva, en particular, i en l'ús de la imatge mitjançant les TIC, en general, entre els membres del grups, així com difondre-les entre la comunitat universitària amb l'esperit de que puguin ésser d'utilitat a d'altres docents de la nostra universitat. Amb la intenció d'anar ampliant el grup amb nous membres a mesura que es vagi estenen l'ús d'aquestes tecnologies
La idea bàsica és endegar tot fent fòrums periòdics de discussió i intercanvi on hi participin els membres qui hi vulguin, intentat que el grup sigui el més interdisciplinari possible, representant el major nombre possible de facultats, escoles i centres.

En l'àmbit de les TIC's aplicades a l'educació, una de les àrees més actives és la de les plataformes LMS. Els "Learning Management Systems" (LMS) són sistemes de gestió de l'aprenentatge que potencien l'activitat d'ensenyament-aprenentatge per a diferents nivells de presencialitat.

Dels diferents LMS existents, un dels de major difussió és Moodle, utilitzat com "Campus virtual" per un gran nombre d'universitats tan nacionals com estrangeres. Veure també : http://moodle.org/stats/

El Grup d’Interès sobre Aprenenatge Autònom, o Xarxa d'AA, té com a prioritat central l'experimentació i pilotatge en Xarxa, a la UAB, d'una metodologia docent que posi l'èmfasi en una millora de l’autonomia de l'aprenentatge per part de l’alumne, tant en les activitats que porti a terme individualment com en equip. Aquest èmfasi porta a considerar el perfil i el paper del suport tutorial del professorat envers els seus alumnes.

El fet de treballar en Xarxa professors i professores de diverses titulacions ha de permetre incrementar el grau de contrast i la qualitat de la validació final de les decisions i acords assumits i implementats.

El resultat esperat d’aquest treball de reflexió és doble. Per una banda, elaborar una pauta d'intervenció – o d'autoavaluació - per l'acció docent orientada a facilitar als alumnes de les diverses matèries involucrades l'assoliment de nivells més alts d’autonomia intel·lectual i personal en el desenvolupament dels seus estudis. De l’altra, posar a disposició de la comunitat universitària el resultat de la reflexió realitzada.

Les directives de la creació de l'EEES inclouen un increment en l'autonomia de l'estudiant, en l'habilitat de treballar en grups i en l'aprenentatge basat en situacions o escenaris de rellevància a l'entorn futur de l'estudiant. L'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) és una metodologia d'aprenentatge coherent amb aquestes directives de l'EEES.

S'ha constituït en l'IDES un Grup d'interès sobre l'ABP (GI–IDES ABP). Aquest Grup interdisciplinari i interuniversitari té els següents objectius:
     • Elaborar un manual "EINES d'innovació docent en educació superior: L’aprenentatge basat en problemes" amb exemples que il·lustren algunes experiències de l'ús de l'ABP.
     • Organitzar simposis sobre l'ABP.
     • Organitzar seminaris online sobre l'ABP.
     • Participar en activitats formatives que ofereix l'IDES.
     • Ser un grup de consultoria sobre l'aplicació de diverses modalitats de l'ABP.

 

Actualment la docència s’avalua essencialment mitjançant Curriculum Vitae convencionals, que són instruments eminentment  quantitatius i no permeten una avaluació real de la qualitat docent.

El Portfoli docent (PD) és una eina emergent que aporta tant criteris quantitatius com qualitatius per a l’avaluació de la qualitat docent i que, alhora, permet i facilita la reflexió i l’avaluació formativa, que repercuteixen en la millora de la qualitat docent.

L'objectiu d'aquest grup d'interès IDES és convertir-se en un fòrum de reflexió i d'intercanvi d'idees sobre els objectius, l'orientació i la forma d'implementar els treballs final de grau (TFG), els recursos necessaris i, en general, tota la problemàtica relacionada amb la posta en marxa d'aquesta activitat docent en les diferents titulacions de la UAB.

OBJECTIUS DETALLATS:

  • Conèixer i reflexionar conjuntament sobre els diferents models de TFG en els diferents àmbits de coneixement.
  • Mantenir un coneixement actualitzat de com s'estan enfocant els TFG en la resta de les Universitats catalanes, nacionals i europees. 
  • Identificar les necessitats i els recursos necessaris per a portar a terme aquesta activitat, especialment aquells recursos que fan referència a eines d'ajuda a la gestió dels TFG que poden ser útils a tota la comunitat universitària. 
  • Proposar, en la mesura del possible, solucions als problemes detectats i fer arribar aquestes propostes als equips directius corresponents.
     
Espai web: http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/

L'objectiu principal del grup és promoure millores en els processos d'avaluació d'aprenentatges en l'educació superior.

Projecte d'avaluació i autoaprenentatge online. Plataforma basada en la generació i correcció automàtica de problemes, que va ser desenvolupada per la Universitat de Girona amb la finalitat de millorar la docència de las Matemàtiques als estudis d’enginyeria. Un dels grans avantatges de la plataforma és que permet generar problemes personalitzats per a cada alumne que seran corregits de forma automàtica i online.

L’objectiu d’aquest grup és la millora de l’aprenentatge a través del desenvolupament de competències transversals, mitjançant metodologies i sistemes d’avaluació innovadors, establint un espai de reflexió pedagògica interdisciplinari al voltant de les competències de pensament crític i compromís ètic en el marc de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible; així com elaborar orientacions per as la transferència a la pràctica docent de la UAB derivades de la reflexió i recerca en la millora dels aprenentatges a partir del desenvolupament d’aquestes competències.