Pla d'estudis Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Treball de fi de grau

L’objectiu del TFG és la realització per part de l’alumnat d’un treball –teòric o aplicat- que demostri la capacitat d’integració de coneixements adquirits al llarg de la seva formació en el Grau. Aquests aspectes formatius s’hauran de completar amb l’exposició o presentació pública dels resultats obtinguts. Per tant, el TFG és un treball d’integració de coneixements, metodologies i procediments necessaris per a la pràctica de la Geografia; i és un treball transversalen relació a la resta d’assignatures.
 

El treball és un exercici individual sobre un tema escollit dintre d’un ventall molt ampli de línies temàtiques. La càrrega del treball són 6 crèdits (150 hores de treball de l’alumnat). Tots els estudiants tindran assignat un tutor/a que orientarà a l’estudiant de manera personalitzada en la realització del TFG. El TFG s’avaluarà d’acord amb els següents criteris: a) Valoració de la proposta escrita: 80% nota final; b) valoració de l’exposició pública: 20% nota final. L’exposició i defensa del TFG es realitza en sessió pública, davant d’una comissió avaluadora formada per tres membres pertanyents al professorat del Departament de Geografia, un dels quals serà el tutor/a del treball.

 
Coordinadora: Montserrat Solsona Pairó (Montse.Solsona@uab.cat)
 
Guia docent


Temes/línies de recerca proposades pel professorat del Departament (Llista orientativa, que pot modificar-se anualment. La llista que es presenta correspon al curs 2015-2016):
 
 • Impactes del Canvi Climàtic i Canvi Global en àrees de muntanya
 • Conservació i degradació de paisatges montans
 • El Niño / Southern Oscillation (ENSO) 2015
 • Manifestacions del canvi global al Parc natural del Montseny i àrees circumveïnes
 • Estratègies d’educació ambiental al pla de seguiment d’indicadors socioecològics de la conca de la Tordera
 • Mineria potàssica: reptes ambientals i planejament territorial
 • L’ocupació dels espais fluvials i del domini públic hidràulic per part de la societat
 • La interfase urbana-forestal a Catalunya. Estudi de cas
 • Consum de proximitat, agricultura periurbana i la reducció de l’impacte ambiental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Agricultura periurbana i sobirania alimentària
 • Globalització alimentària i nous usos del sòl
 • Noves ruralitats a Europa
 • Els nous fluxos i productes turístics a Espanya: conseqüències territorials, socials i ambientals
 • El turisme com a element de regeneració urbana
 • Canvi climàtic i turisme de neu
 • Innovació social i practiques socials o econòmiques alternatives
 • “La salut va per barris”. Perspectives geogràfiques sobre el benestar biològic i material de les poblacions
 • Dinàmiques i estructures demogràfiques locals: estudis de cas
 • Estimacions de necessitats d'habitatge nou, a diferents escales geogràfiques, elaborades a partir de projeccions oficials de projecció i estadístiques de llars
 • Economies sense treballadors?. La demografia dels mercats laborals a grans regions econòmiques mundials a finals del segle XXI
 • Un assaig d'agrupació territorial de les províncies espanyoles o comarques catalanes a partir d’indicadors demogràfics
 • Demografia de la família
 • Demografia del gènere
 • Salut, drets sexuals i reproductius
 • Migració, identitat i cultura a Catalunya
 • Migracions, sostenibilitat i canvis territorials a Europa
 • Ciutats metropolitanes avui
 • Transformacions del paisatge i globalització territorial
 • L'ús de dades estadístiques per a l'anàlisi de l'impacte de les polítiques d’ocupació al medi rural
 • Cartografia d’usos del sòl per al planejament
 • Traducció científica d’un text significatiu en la història de la cartografia
 • Catalogació de documentació geogràfica d’un àmbit local
 • Descripció geogràfica d’un paisatge/regió/territori/espai/lloc
 • Història del pensament geogràfic
 • Geohistòria Ambiental
  
Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. 

Web del grau http://geografia.uab.cat
 
Títol i àrees temàtiques dels TFG del curs 2017-18