Pla d'estudis Grau d'Estudis de Francès i Espanyol

Guies docents de les assignatures

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta

Mencions

Menció de Lingüística
Menció de Literatura Comparada
Menció de Cultures i Literatures Romàniques Medievals
Menció d'Alemany
Menció d'Italià
Menció de Gallec
Menció d'Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Introducció a la Literatura Espanyola I
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Francès Instrumental I
- Introducció a la Lingüística
2n semestre
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Introducció a la Literatura Espanyola II
- Francès Instrumental II
- Introducció a la Cultura Francesa
- Ús de la Llengua Francesa Escrita
 
 
Anual
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
- Literatura Francesa Contemporània
1r semestre
- Llengua Francesa Oral i Escrita I
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Morfologia de l'Espanyol
- Morfosintaxi de la Llengua Francesa
2n semestre
- Literatura Comparada 
- Literatura Francesa del s. XIX
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
- Literatura Espanyola Contemporània
3r curs 4t curs
1r semestre
- Literatura Espanyola del s. XVII
- Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement
- Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
2n semestre
- Lexicologia de la Llengua Francesa
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració
- Comentari de Textos Literaris
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Basc)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Basc)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
- Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
- Lingüística Francesa Comparada
- Organització Sociopolítica dels Països Francòfons
- Literatures Francòfones
- Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
- Història de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa Oral i Escrita II
- Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès
- Història de la Llengua Espanyola
- Literatura Espanyola Medieval
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Dialectologia de l'Espanyol
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol


Les mencions són itineraris que es fan constar al Suplement Europeu al Títol (SET).
Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció de Lingüística Menció de Literatura Comparada Menció de Cultures i Literatures Romàniques Medievals Menció d'Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Èpica Romànica Medieval
- Lírica Romànica Medieval
- Novel·la Romànica Medieval
- Introducció a les Literatures Romàniques
- Llegendes Medievals
- Literatura i Societat a l'Edat Mitjana
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció d'Italià Menció de Gallec Menció d'Èuscar  
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscara)
- Idioma Modern II (Èuscara)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca