Pla d'estudis Grau en Antropologia Social i Cultural

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Antropologia Social i Cultural

Horaris

Un torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Innovació i Crítica del Coneixement Antropològic
Menció en Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
-Conceptes Bàsics. Perspectives Antropològiques Sobre Diferència i Desigualtat
-Aproximació Etnogràfica a la Diversitat Cultural
-Textos i Audiovisuals Etnogràfics
-Antropologia i Intervenció Sociocultural
-Cultura, Natura i Desenvolupament
-Introducció a la Sociologia
-Visions Geogràfiques del Món
-Grans Temes de la Història
-Grans Temes de la Filosofia
-Expressió Escrita (Llengua Catalana o Llengua Espanyola)
-Antropologia Econòmica
-Antropologia del Parentiu
-Antropologia Política
-Antropologia de la Religió, el Simbolisme i el Ritual
-Història de l'Antropologia I: dels Antecedents a Boas
-Història de l'Antropologia II: de les Escoles Clàssiques al Postmodernisme
-Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural I
-Epistemologia i Mètodes de Recerca en Antropologia Social i Cultural
3r curs 4t curs
-Antropologia dels Sistemes de Sexe/Gènere
-Antropologia de l'Educació
-Anàlisi Antropològica del Món Contemporani
-Tècniques de Recerca en Antropologia Social i Cultural
-Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cultural II
-Antropologia dels Pobles d'Espanya
-Recursos Instrumentals per a la Recerca en Antropologia
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

 
3r i 4t cursos  i
Totes les assigantures són de 6 ECTS excepte quan s'indica una alternativa .

-Etnologia Regional I
-Seminari de Lectures Etnogràfiques
-Demografia
-Antropologia Lingüística
-Antropologia Històrica
-Idioma Modern I (anglès, francès, alemany, italià, euskera, gallec, portuguès, occità, grec modern o romanès) (*)
 -Idioma Modern II (anglès francès, alemany, italià, èuscar, gallec, portuguès, occità, grec modern o romanès) (*)
Per obtenir una menció cal cursar les assignatures obligatòries de la menció i, com a mínim, dues assignatures més del bloc general.

Menció en Innovació i Crítica del Coneixement Antropològic
-Seminari de Teories i Recerques Antropològiques Avançades (12 crèdits)
-Seminari de Teoria Crítica i Pensament Antropològic

Menció en Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat
-Seminari d'Aplicacions de l'Antropologia i Anàlisi de Polítiques d'Intervenció Social
-Seminari de Pràctiques Externes
-Pràctiques Externes

Bloc general
-Entorn, Espai i Habitatge
-Persona, Cos, Salut i Gènere
-Migracions i Relacions Interculturals
-Noves Formes de Família i Nous Grups Domèstics
-Etnografia Escolar
-Etnologia Regional II
-Biologia Humana
-Ecologia Humana
-Desenvolupament i Sostenibilitat
-Natura i Cultura: Concepcions i Pràctiques Culturals
-Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals


L'oferta d'optatives és variable segons la programación de cada curs.
(*) Es poden cursar 12 crèdits, com a màxim, d'aquestes assignatures.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.