Pla d'estudis Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Guies docents de les assignatures

Primer curs

Geografia Humana
Geografia Física
Economia
Cartografia
Grans Temes de la Història
Estadística
Expressió Escrita (Llengua Catalana)
Expressió Escrita (Llengua Espanyola)
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
Geografia Regional
Estudi de Cas: Tècniques en Geografia     


Segon curs    

Geografia de Catalunya
Geografia Urbana
Sistemes d'Informació Geogràfica
Geomorfologia
Demografia
Geografia Rural
Geografia Econòmica
Geografia d'Espanya
Clima i Aigües
Geografia Social i Cultural

 
Tercer curs

Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats
Geografia d'Europa
Ordenació del Territori
Pensament Geogràfic
Anàlisi Espacial i Models
Metodologia de la Recerca en Ciències Socials
Diagnosi i Planificació Ambiental
Biogeografia


Quart curs    

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives

Dinàmiques Territorials i del Paisatge
Geografia de la Ciutat Contemporània
Idioma Modern I (Anglès)  
Idioma Modern I (Francès)
Idioma Modern I (Alemany)
Idioma Modern I (Italià)
Idioma Modern I (Euskera)
Idioma Modern I (Gallec)
Idioma Modern I (Portuguès)
Idioma Modern I (Occità)
Idioma Modern I (Grec modern)
Idioma Modern II (Anglès)
Idioma Modern II (Francès)
Idioma Modern II (Alemany)
Idioma Modern II (Italià)
Idioma Modern II (Euskera)
Idioma Modern II (Gallec)
Idioma Modern II (Portuguès)
Idioma Modern II (Occità)
Idioma Modern II (Grec modern)     
Geografia del Canvi Global
Geografia i Gènere
Pràctiques Externes


Menció de Planificació Territorial i Ambiental     

Planificació del Medi Físic
Geografia Humana Aplicada
Models de Planificació Territorial
Règim Jurídic de la Planificació
Planificació Territorial del Turisme
Teledetecció i Fotointerpretació
Geografia dels Recursos Hídrics     


Menció en Demografia i Migracions

Anàlisi Demogràfica
Demografia Local i Regional
Població de Catalunya i d'Espanya
Població Regional del Món
Migracions i Societat
Mobilitat i Transport
Anàlisi Qualitatiu en Geografia


Menció d'Estudis Urbans, Regionals i Culturals

Geografia Política i de l'Administració
Geografia Regional del Món
Geografia de la Muntanya
Geografia del Litoral
Desenvolupament Local i Territori
Teoria i Mètodes en Geografia
Geografia de les Regions Metropolitanes
Geografia del Turisme

TAMBÉ PODEU CONSULTAR LES GUIES DOCENTS A LA PÀGINA
http://ddd.uab.cat/collection/procur