Pla d'estudis Grau en Relacions Laborals

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100506 - Comptabilitat

 100491 - Dret civil (2020-21)

 100490 - Dret constitucional (2020-21)

 100489 - Dret del treball I

 100488 - Dret mercantil (2020-21)

 100505 - Economia de l'empresa

 103500 - Història del Dret Social i de les Institucions Laborals (2020-21)

 100514 - Introducció a l'economia

 103501 - Psicologia (2020-21)

 100513 - Sociologia del treball i de les relacions laborals (2020-21)

2n curs

 100520 - Dret administratiu (2020-21)

 100499 - Dret del treball II (2020-21)

 100498 - Dret del treball III (2020-21)

 103503 - Dret Tributari

 100504 - Economia del treball (2020-21)

 100494 - Normes internacionals i dret social comunitari (2020-21)

 100521 - Organització d'empreses (2020-21)

 100502 - Polítiques sociolaborals (2020-21)

 103502 - Psicologia del Treball

 100482 - Sociologia de l'empresa (2020-21)

3r curs

 100501 - Dret de la seguretat social I (2020-21)

 100500 - Dret de la seguretat social II (2020-21)

 100496 - Dret sindical (2020-21)

 100524 - Estratègia de l'empresa (2020-21)

 100495 - Gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral (2020-21)

 100493 - Ordenació jurídica de la seguretat i la salut laborals (2020-21)

 100483 - Seguretat i salut laboral (2020-21)

 100480 - Tècniques d'investigació social (2020-21)

 100476 - Tècniques de negociació i resolució de conflictes (2020-21)

 100481 - Teoria de les relacions laborals (2020-21)

4t curs

 103958 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 100527 - Auditoria sociolaboral I (2020-21)

 103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica (2020-21)

 100497 - Dret sancionador del treball (2020-21)

 105068 - Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals (2020-21)

 100523 - Funció i competències directives (2020-21)

 100522 - Gestió estratègica de recursos humans (2020-21)

 100510 - Gestió jurídica de la diversitat a l'empresa (2020-21)

 100484 - Organització, qualificació i competències (2020-21)

 103959 - Pràctiques Externes (2020-21)

 100492 - Protecció social complementària (2020-21)

 100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques (2020-21)