Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Infermeria

Horaris

Classes teòriques al matí, de 9 a 14 h i, programa de pràctiques de simulació, estades clíniques, seminaris i altres activitats lectives, es poden planificar fora d'aquest horari.

Taula de crèdits per curs


  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs   21 30 9
Totals 60 141 30 9

Període lectiu

Matriculació anual, planificació d'assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

L'estudiant ha de tenir en compte que els estudis d'Infermeria requereixen una alta dedicació. Si més no, hi ha la possibilitat d'optar per una via lenta.

Mencions

Menció en Infermeria, Innovació i Salut Digital
Menció en Lideratge, Innovació i Rols Emergents en Infermeria

Assignatures de formació bàsica i obligatòries


1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Ciències Psicosocials
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Principis de Nutrició (1)
- Funció del Cos Humà I
- Cultura, Societat i Salut
- Comunicació i TIC
- Pràcticum Introductori
- Història de les Cures i Pensament Infermer
- Funció del Cos Humà II
- Comunicació Terapèutica
- Infermeria i Salut Comunitària
- Salut Pública (2)
- Pràcticum Avançat I
- Farmacologia Clínica i Terapèutica Aplicada
- Cures d'Infermeria a l'Adult
- Educació per a la Salut
- Ètica i Marc Legal en Infermeria
- Pràcticum Avançat II
3r curs 4t curs
- Cures d'Infermeria a la Dona, la Infància i l'Adolescència
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Cures d'Infermeria en Salut Mental
- Pràcticum Avançat III i IV
- Infermeria i Cures Pal·liatives
- Cures Avançades d'Infermeria en Situacions Complexes
- Cures d'Infermeria en el Procés d'Envelliment
- Pràcticum Especialitzat I i II
- Pràcticum Especialitzat III i IV
- Treball de Final de Grau

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.
Més informació.

Assignatures optatives

4t curs
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Menció en Lideratge, Innovació i Rols Emergents en Infermeria Menció en Infermeria, Innovació i Salut Digital
- Estratègies de Lideratge i Responsabilitat Política / 6 cr.
- Innovació i Emprenedoria en Infermeria / 8 cr.
- Rols Emergents i Infermeria Avançada / 4 cr.
- Pràcticum Extern I / 12 cr. (*)
- Tendències i Futur de les TIC en les Organitzacions de Salut / 6 cr.
- Infermeria i Salut Digital / 4 cr.
- Innovació i Emprenedoria en Infermeria / 8 cr.
- Pràcticum Extern II  / 12 cr. (*)
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.

(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.