Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Paleobiologia i Registre Fòssil

Pla d'estudis Màster Oficial - Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster de Paleobiologia està dissenyat perquè es pugui fer al llarg d’un únic curs acadèmic, dividit en dos semestres. L’estructura dels estudis comporta necessàriament que els alumnes cursin 30 crèdits ECTS presencials de formació obligatòria, 20 dels quals s’imparteixen durant el primer semestre i 10 durant el segon semestre.
La formació preveu l’optativitat i permet l’elecció d’assignatures relacionades tant amb la paleobiologia marina com la continental (mòduls 3 i 4, respectivament, ambdós de 15 crèdits ECTS). En aquest màster, les classes s’imparteixen durant el primer semestre i el nombre d’hores de docència és exactament el mateix per a ambdós mòduls, de manera que les diferències es limiten als continguts dels programes docents de les especialitats respectives.
Finalment, es requereix dur a terme un treball de final de màster equivalent a 15 crèdits ECTS, tutoritzat per algun dels docents, per completar els estudis de màster. Ha de ser un treball de recerca original en el qual els alumnes manifestin que han adquirit correctament les habilitats i els conceptes tractats al llarg del curs. L’elaboració del treball de final de màster es duu a terme necessàriament durant el segon semestre. Excepcionalment s’autoritza els alumnes a dur a terme i a defensar el treball de final de màster durant el primer semestre del curs següent, si han finalitzat satisfactòriament la resta de mòduls i per qualsevol circumstància no poden dur-lo a terme durant el segon semestre.

Horaris

Horaris Màsters Oficials

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 30
Optatius 15
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Conceptes en Paleobiologia Evolutiva 9 OB
Mètodes i Tècniques en Paleobiologia 9 OB
Recerca en Paleontologia, Gestió Patrimonial i Geoturisme 12 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Paleobiologia Continental 15 OT
Paleobiologia Marina 15 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius