Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies

Formació en línia 100% en anglès o bilingüe espanyol-anglès en medicina transfusional i teràpies cel·lulars i tissulars per a exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca.

Pla d'estudis Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a titulats en ciències de la salut en l'àmbit de la medicina, farmàcia, ciències biomèdiques i biologia, interessats a desenvolupar la seva carrera en el camp de la medicina transfusional i tissular i teràpies cel·lulars avançades. Es tracta d'un programa eminentment professionalitzador amb l'objectiu que els participants adquireixin i desenvolupin competències amb relació a la Medicina Transfusional que els permetin millorar les seves expectatives laborals (la majoria, com es discuteix més endavant) o incorporar-se en àmbits de treball com:

 • Centres de transfusió sanguínia.
 • Serveis hospitalaris de donació i transfusió.
 • Empreses privades del sector.
 • Empreses bio-farmacèutiques.
 • Bancs de teixits.
 • Bancs de sang de cordó umbilical.

El programa que es proposa s'impartirà en anglès i castellà, en grups separats. Per als alumnes que optin per cursar el màster en anglès es recomana un coneixement de l'anglès equivalent al nivell B2.

Per als estudiants que optin per cursar el màster en espanyol, i tenint en compte que el programa s'imparteix en espanyol amb lectures en anglès, es recomana un coneixement d'espanyol equivalent al nivell B2 i de l'anglès equivalent al nivell B1.

Es recomana que els futurs estudiants posseeixin capacitat de treball, motivació, i interès per la innovació en l'àmbit d'estudi del màster.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit. 

Competències específiques

 • Gestionar de manera ètica i eficient les donacions de sang, cèl·lules i teixits.
 • Dissenyar estratègies segures en el procés de donació i elaboració de components sanguinis d'acord amb la regulació europea.
 • Identificar i analitzar indicadors de qualitat en les diferents metodologies de producció de components sanguinis.
 • Descriure els processos de selecció de les unitats de sang i components sanguinis compatibles amb cada situació clínica.
 • Definir estratègies de laboratori per al diagnòstic de la malaltia hemolítica, citopènies immunes, hematològiques i altres immuno- (adversos) efectes de la transfusió.
 • Aplicar els principis biològics de les teràpies cel·lulars en el tractament de processos patològics locals i sistèmics.
 • Reconèixer i aplicar les tècniques i eines bàsiques necessàries per gestionar les diferents àrees de coneixement que intervenen en qualsevol eventual projecte en un banc de sang.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes estratègics o de recerca en l'àrea de la medicina transfusional utilitzant els recursos i metodologies adequades.

Competències transversals

 • Integrar coneixements científics i tècnics d'acord amb el compromís ètic i el codi deontològic.
 • Prendre decisions raonades basades en una anàlisi crítica i objectiu.