Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil

Desenvolupa les habilitats professionals necessàries per estudiar i interpretar els fòssils i la vida en el passat, des del punt de vista tècnic, científic i comunicatiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Paleobiologia i Registre Fòssil

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

S’admeten alumnes procedents de graus i llicenciatures en Geologia, Ciències del Mar, Ciències Naturals i Enginyeria Geològica sense necessitat de cursar complements de formació.

S’admeten també alumnes procedents dels graus i llicenciatures en l’àmbit de les biociències i ciències ambientals, així com de l’àmbit de les humanitats (amb coneixements en arqueologia o paleoantropologia) o enginyeries (excepte Enginyeria Geològica). Per a aquests perfils, la coordinació del màster pot establir fins a un màxim de 12 ECTS de complements de formació quan l’estudiant, d’acord amb els estudis previs, pugui necessitar cursar-los i superar-los.

Coneixements

 • Identificar els conceptes fonamentals en paleontologia.
 • Reconèixer els mètodes fonamentals utilitzats en paleontologia.
 • Identificar els grups principals de microfòssils, invertebrats i icnofòssils en el registre geològic marí.
 • Identificar les principals metodologies i tècniques de camp i de laboratori que es fan servir en paleontologia de vertebrats.
 • Identificar les etapes principals de l’evolució de les biotes marines a partir d’associacions fòssils determinades.
 • Identificar els grups principals d’organismes fòssils en ambients continentals.
 • Caracteritzar canvis paleoambientals en el registre fòssil.
 • Reconèixer els mètodes i les tècniques avançades en l’anàlisi de faunes i flores fòssils.
 • Identificar les tècniques d’anàlisi aplicades a la paleobiologia de vertebrats.

Habilitats

 • Resumir els aspectes més importants de la investigació pròpia i transmetre’ls a una audiència especialitzada en l’àmbit de la paleontologia.
 • Escollir les anàlisis o els experiments més adequats a la resolució d’un problema proposat.
 • Delimitar un problema a partir d’un debat actiu en paleontologia.
 • Aplicar els fòssils per a la resolució de problemes relacionats amb la bioestratigrafia.
 • Integrar coneixements proporcionats en un entorn multidisciplinari en paleontologia (geologia, geoquímica, estratigrafia i biologia) per a la resolució de problemes complexos.
 • Transmetre els coneixements adquirits en un text, un vídeo o una presentació oral, tant per a una audiència especialitzada com no especialitzada.
 • Relacionar diferents perspectives d’un mateix objecte en secció per a integrar-les en una visió tridimensional.
 • Representar en diagrames bi- i tridimensionals la reconstrucció d’un paleoambient que integri informació del context deposicional amb informació paleoecològica.
 • Utilitzar programes informàtics especialitzats en la resolució d’estudis de tipus paleontològic.
 • Analitzar en un entorn que simula el professional les problemàtiques associades a la recuperació de fòssils i la seva gestió en col·leccions museístiques.

Competències

 • Demostrar capacitats per a l’adquisició autònoma d’informació a partir de publicacions paleontològiques a fi de desenvolupar una síntesi dels punts més importants.
 • Aplicar un protocol lògic i coherent d’anàlisi per a planificar i desenvolupar un estudi paleontològic i resoldre un problema concret.
 • Desenvolupar un treball d’equip per a la resolució de problemes multidisciplinaris basats en fòssils.
 • Transmetre de forma clara i inequívoca el desenvolupament d’un cas d’estudi pràctic en un informe professional relacionat amb la paleontologia.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes paleontològics amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets humans i fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, així com pels principis d’accessibilitat universal i disseny per a totes les persones, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible.
 • Identificar i avaluar en l’àmbit de la paleontologia desigualtats per raó de sexe/gènere.