Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Prepara’t per exercir la mediació de manera efectiva, com a instrument extrajudicial de resolució de conflictes, en contextos socioeducatius i familiars

En procés d'extinció

Pla d'estudis Màster Oficial - Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Perfil d'ingrés

El perfil ideal de l'estudiant d'ingrés seria el de graduats, llicenciats i diplomats de l'àmbit de Ciències socials i jurídiques (Pedagogia, Psicologia, Dret, Educació social, Treball social, Graduats com a Mestre a Educació Infantil o Mestre a Educació Primària i Sociologia) i titulats amb el Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments en Idiomes. Es valorarà l'experiència professional que es té en l'àmbit de la mediació relacionada amb l'àmbit socioeducatiu, especialment les capacitats i competències adquirides en i des de la pràctica professional de la mediació. També es valoraran altres cursos, especialment els de contingut jurídic introductoris relacionats amb el dret de família i contractes, accions de voluntariat, etc. que s'han fet relacionats amb la mediació i resolució de conflictes, així com l'interès personal i professional per la temàtica. 
 
A més dels requisits acadèmics, seria recomanable que els candidats per ingressar al programa formatiu tinguessin les següents característiques: 

 • Coneixement bàsic de la mediació com a eina de resolució de conflictes 
 • Habilitats interpersonals per a la resolució de problemes  
 • Bones capacitats de comunicació verbal 
 • Inquietud i interès a cursar el màster 

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Identificar i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic en matèria de mediació a les diferents accions mediadores socioeducatives.
 • Reconèixer i preservar la situació de simetria permanent entre les parts a l'acte de mediació.
 • Distingir i gestionar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Gestionar i redactar adequadament els tràmits administratius i els continguts d'un acte de mediació familiar i/o de l'àmbit del dret privat.
 • Desenvolupar correctament processos de negociació col·laborativa i identificar actituds i comportaments de la part contrària.
 • Planificar i desenvolupar investigacions i divulgar la cultura de mediació.
 • Diferenciar la base mediadora de l‟acte de negociació.

Competències transversals

 • Resoldre problemes de manera efectiva, contextualitzada i amb responsabilitat social
 • Comunicar de manera clara, persuasiva i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi i conclusions
 • Planificar i organitzar els recursos en funció del temps
 • Mostrar un compromís ètic i de gènere cap a la mediació