Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Millora la teva qualitat clínica i professional treballant amb investigadors d’alt nivell que t’iniciaran en el rigor científic i en el pensament crític aplicat a la psicologia clínica i de la salut

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Perfil d'ingrés

Aquest màster està dirigit preferentment a persones amb titulació universitària en Psicologia que vulguin formar-se com investigadors altament qualificats. També poden ser admesos, prèvia acceptació per part dels responsables del programa persones amb titulació universitària en Medicina, Infermeria, Logopèdia, Fisioteràpia, Treball Social, Psicopedagogia, Ciències de l'Educació i altres titulacions afins de l'àmbit de les ciències de la Salut i les Biociències.
Han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip.
Es requereixen també coneixements d'anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom

Competències específiques

 • Analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut
 • Plantejar qüestions de recerca en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la bibliografia consultada.
 • Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte d'investigació en psicologia clínica i de la salut en diferents àmbits tant sanitaris com no sanitaris
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats de investigacions en psicologia clínica i de la salut.
 • Discutir els resultats d'investigacions en psicologia clínica, contrastar-los amb la literatura científica existent i extreure conclusions i aplicacions pràctiques.
Resum competències específiques (SET)
Els estudiants seran capaços d'analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica. Així mateix, plantejaran qüestions d'investigació en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la bibliografia consultada.
Seran capaços tant de dissenyar i planificar un projecte d'investigació psicològica com de seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte d'investigació en psicologia clínica i de la salut.
D'altra banda, analitzaran les dades i interpretaran els resultats d'una investigació en psicologia clínica i de la salut i seran capaços de discutir-los i contrastar-los amb la literatura científica existent i extreu conclusions i aplicacions pràctiques

Competències transversals

 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la investigació científica.