Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Paleobiologia i Registre Fòssil

Pla d'estudis Màster Oficial - Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

L'estudiant haurà d'estar en possessió d'un títol de grau o llicenciatura en les titulacions següents:

Biologia, Biologia Ambiental; Ciències de la Terra (Geologia i Ciències de la Mar i Enginyeria Geològica) o combinació d'ambdues (Ciències Naturals i Ciències Ambientals) o titulacions equivalents.

S'admetran també graduats o llicenciats en Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Microbiologia; graduats o llicenciats en Humanitats com ara Història (en particular, estudiants amb coneixements en Arqueologia o Paleoantropologia). Per a aquests estudiants el /la coordinador/a del màster revisarà individualment l'expedient acadèmic, per a determinar si cal que cursin complements de formació.

El coneixement de l'anglès serà un altre caràcter distintiu dels estudiants de l'màster, juntament amb les aptituds per realitzar un estudi de caràcter científic i el desig de conèixer les tècniques punteres en paleontologia. Es considera el nivell B2 d'anglès (equivalent a First Certificate) el mínim necessari per cursar el màster.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer i utilitzar el registre fòssil aplicant les teories, els paradigmes i els conceptes de l’evolució i l’ecologia per resoldre problemes concrets de la vida en el passat.
 • Identificar els processos de fossilització i evitar biaixos tafonòmics en l’estudi de la biologia dels organismes del passat.
 • Aplicar els conceptes evolutius per resoldre problemes geològics relacionats amb l’ordenació temporal de fòssils i els sediments que els contenen.
 • Utilitzar fonts d’informació paleontològiques, geològiques, biològiques, químiques o físiques per delimitar paràmetres ecològics del passat.
 • Obtenir dades originals mitjançant treball de camp o de laboratori i tractar-les adequadament per resoldre qüestions de perfil paleobiològic.
 • Dissenyar projectes d'investigació de tipus paleobiològic i dur-los a terme, i transmetre els resultats del coneixement adquirit i divulgar-los.
 • Demostrar coneixements sobre el seguiment de l'obra pública i privada per identificar i documentar afectacions al patrimoni paleontològic
 • Aportar a la indústria d'explotació de georecursos el coneixement paleontològic necessari per a la geología d'exploració

Competències transversals

 • Obtenir i sintetitzar informació de la literatura científica (biblioteca, bases de dades, revistes en línia, webs contrastats).
 • Utilitzar una argumentació científica en anglès per justificar els resultats de la investigació.
 • Analitzar dades mitjançant les eines matemàtiques adequades.
 • Defensar els propis resultats, tot respectant-ne els aliens i discutir-los en anglès com a llengua vehicular.
 • Demostrar capacitat crítica i autocrítica.