Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Prepara’t per exercir la mediació de manera efectiva, com a instrument extrajudicial de resolució de conflictes, en contextos socioeducatius i familiars

En procés d'extinció

Màster Oficial - Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents: 

  •  Podran accedir al màster els titulats de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques, a les especialitats de Pedagogia, Psicologia, Dret, Educació social, Treball social, Graduats com a Mestre en Educació Infantil o Mestre en Educació Primària i Sociologia) i titulats amb el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 
  • Titulats d'altres països amb les titulacions equivalents. 

Criteris de selecció

En cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els criteris de prelació següents:

  • Expedient acadèmic de llicenciats i graduats a l'àmbit específic de les Ciències Socials i jurídiques (60%).
  • Currículum indicant l'experiència professional en l'àmbit de la mediació i els coneixements jurídics bàsics (25%)
  • Coneixements d'anglès (nivell d'usuari independent B1) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)
  • Carta de motivació, en què s'inclogui un escrit de declaracions d'interessos i motivació del candidat (5%)

Complements de formació

  1. No necessiten cursar complements de formació els estudiants titulats en Dret.
  2. La resta d'estudiants que procedeixin d'altres titulacions hauran de realitzar una formació complementària de 6 crèdits. Concretament, l'assignatura 'Dret de família' que s'imparteix al Grau de Dret i és impartida pel professorat del Departament de Dret Civil. Aquesta assignatura, a més de situar els estudiants en terminologia jurídica, els proporciona coneixements actualitzats sobre les relacions familiars en tota la seva complexitat i els introdueix en aspectes de contractes i del règim economicopatrimonial.

Els complements de formació es faran durant el primer trimestre del màster i abans o durant la realització dels dos primers mòduls formatius. Els alumnes que cursaran aquests complements formatius, en tot cas, tindran garantit el seu correcte aprofitament i rebran la corresponent ajuda i eventual adaptació necessària.