Màster Universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Paleobiologia i Registre Fòssil

Màster Oficial - Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
S'admetran alumnes procedents de titulacions en Geologia, Ciències del Mar, Ciències Naturals i Enginyeria Geològica. Aquests alumnes no necessitaran cursar complements de formació.
S'admetran també a tots els alumnes procedents de les titulacions de Biociències i Ciències Ambientals, així com, titulats en branques d'Humanitats com ara Història (en particular, estudiants amb coneixements en arqueologia o paleoantropologia) o Enginyeries (excepte Enginyeria Geològica, titulació ja inclosa en el punt anterior). El/la coordinador/a del màster revisarà individualment l'expedient acadèmic d'aquests estudiants, per determinar si ha de cursar complements de formació que s'escolliran d'entre els especificats en la llista d'assignatures que es detalla més endavant.
- Acreditar el nivell B2 d'anglès (equivalent al First Certificate) el mínim per cursar el màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:
  • Grau o llicenciatura d’alguna branca de les biociències o les ciències de la terra (geologia, ciències del mar, ciències naturals o ciències ambientals): 20 %.
  • Expedient acadèmic del grau o llicenciatura: 30 %.
  • Entrevista (per Internet o en persona): 30 %.
  • Carta de motivació: 10 %.
  • Acreditació de coneixement de nivell d’anglès superior al B2 (First Certificate): 10 %.

Complements de formació

1) No necessitaran cursar complements de formació dels estudiants procedents de les titulacions següents: Geologia, Ciències del Mar, Ciències Naturals i Enginyeria Geològica.
2) Els titulats en Graus de Biociències i Ciències Ambientals necessitaran cursar com a complements de formació l'assignatura 'Estratigrafia' (6 ECTS, Grau de Geologia UAB).
3) Per als estudiants que procedeixin de llicenciatures o graus de les branques d'Humanitats com ara Història (en particular, estudiants amb coneixements en arqueologia o paleoantropologia) o Enginyeries (excepte Enginyeria Geològica, titulació per a la qual no serà necessari cursar complements de formació) la coordinació del màster revisarà individualment l'expedient acadèmic d'aquests estudiants, per determinar si cal que cursin, com a complements de formació, alguna / es de les assignatures del Grau de Geologia que s'imparteixen durant el primer semestre a la Universitat Autònoma de Barcelona i que es detallen a continuació:
La vida a la Terra: 6 ECTS
Paleontologia 1: 6 ECTS
Planeta Terra: 4 ECTS
Estratigrafia: 6 ECTS
En qualsevol cas, el nombre màxim de complements de formació per ser cursats simultàniament amb el màster serà de 6 ECTS. Els estudiants que requereixin complements de formació en un nombre superior a 6 ECTS (i fins a un màxim de 22 ECTS), hauran cursar-los amb anterioritat a l'inici dels estudis de màster i, per tant, cursar el màster en dos anys.
Els alumnes que cursaran aquests complements formatius, en tot cas, tindran garantit el seu correcte aprofitament i rebran la corresponent ajuda i eventual adaptació necessària.