Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Prepara’t per exercir la mediació de manera efectiva, com a instrument extrajudicial de resolució de conflictes, en contextos socioeducatius i familiars

Admissió Màster Oficial - Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Documentació per a l'admissió

 

Documentació obligatòria que cal escanejar i adjuntar a la sol·licitud de preinscripció en línia:

  • Expedient acadèmic dels estudis universitaris que donen accés al màster, amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  • Títol (o certificat substitutori del títol) dels estudis universitaris que donen accés al Màster (en cas de no haver-los finalitzat, aquest document el podràs presentar més endavant).
  • Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

Altra documentació, si s'escau:

  • Certificat que acrediti el coneixement de llengua anglesa (mínim nivell B1 Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

A tenir en compte:

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també hi incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que  ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.