• UABDivulga
06/2006

Emprender en femenino. La historia de las empresarias catalanas

Dona
Desde la década de los sesenta la presencia de la mujer en el mercado laboral ha ido en constante aumento. Sin embargo, esta participación femenina ha sido limitada a determinados ámbitos. En un estudio centrado en Catalunya, la investigadora de la UAB Laura Lamolla, analiza las políticas que se aplicaron para estimular las iniciativas de mujeres empresarias.

Els poders locals, con unes de les institucions públiques més properes als ciutadans, no han romàs allunyats d'aquesta qüestió i en els últims anys han començat a implementar polítiques de promoció d'emprenedores i d'empreses creades per dones.

La tesi té com objectiu analitzar el fet d'emprendre en femení des de la perspectiva de l'evolució de les polítiques econòmiques locals a Catalunya. Les dues principals qüestions que es volen respondre són a) Com i quan s'han introduït les polítiques dirigides a emprenedores en les polítiques econòmiques locals i b) Les formulacions en el pla teòric sobre female entrepreneurship es verifiquen en el pla de les pràctiques?

El treball de camp s'ha basat en l'univers de municipis catalans que entre 1993 i 2002 han dut a terme programes o projectes locals dirigits exclusivament a emprenedores.

Les principals conclusions són les següents: Les polítiques per a emprenedores es realitzen en àrees amb una experiència de més de 10 anys en polítiques econòmiques locals i en general s'han inserit en la tercera generació de polítiques econòmiques locals. No obstant aquesta inserció ha estat complementària i discontínua. Tanmateix, s'observa una tendència cap a la consolidació i la voluntat d'actuar en el futur més immediat.

Les polítiques dirigides a emprenedores a Catalunya responen parcialment al què des de la teoria s'ha afirmat. Els plantejaments o arguments per actuar (adaptació a col·lectius, contribuir en el mercat de treball i en l'economia, promoure la igualtat d'oportunitats) són els mateixos que s'ha establert en la formulació teòrica. I potser encara més important, aquests plantejaments inicials encara avui són vigents i tenen raó de ser a Catalunya.

Ara bé, on es presenten més divergències és a l'hora del disseny i la implementació. Els resultats ens mostren les poques activitats dirigides a resoldre la qüestió del finançament, molt poques activitats de sensibilització i de conciliació i en general, la poca adaptació dels continguts al fet que són dones i emprenedores. De totes maneres, s'ha de ressaltar que tot i les mancances, els programes i projectes satisfan moltes de les necessitats més personals de les emprenedores (confiança en elles mateixes, autoestima, optimisme, etc.) fet que no havia estat contemplat en la formulació teòrica.

Laura Lamolla Kristiansen

Referencias

Tesis: "Emprendre en femení: L'evolució de les polítiques econòmiques locals per a emprenedores a Catalunya", leída por Laura Lamolla Kristiansen, del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público, el 18 de abril de 2005 y dirigida por Dr. Joan Botella Corral.

 
View low-bandwidth version