• UABDivulga
03/2007

Una malaltia intestinal amb riscos emocionals

La malaltia de Crohn provoca l'aparició d'úlceres als budells prim i gruixut. Els símptomes que comporta, els efectes secundaris dels fàrmacs i les complicacions potencials de la malaltia contribueixen a un empitjorament psicosocial i emocional que pot provocar ansietat o depressió. Un estudi cas-control realitzat per la Unitat de Digestologia de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha demostrat que, quan s'assoleix la remissió perllongada de la malaltia utilitzant immunosupressors, els pacients no presenten ni més ansietat ni més depressió que la població normal.

La malaltia de Crohn (MC) és d’etiologia desconeguda i es caracteritza fonamentalment per l’aparició d’úlceres a nivell de budell prim i gruixut. No tenim un tractament curatiu per la MC i per això evoluciona a brots, alternant períodes d’activitat (fase de brot) i períodes d’inactivitat (fase en remissió). Els símptomes més freqüents són el dolor abdominal, diarrea, pèrdua de pes, pèrdua de la gana, artràlgies, febre i cansament. Els fàrmacs més utilitzats en la Malatia de Crohn son els corticoesteroids i els inmunosupresors, entre ells l’azatioprina. Els símptomes, els efectes secundaris dels fàrmacs i les complicacions potencials de la malaltia afecten el funcionament físic i sistèmic del pacient, i contribueixen a un empitjorament psicosocial i emocional, en el que s’inclouen l’ansietat i la depressió, i per tant, a una pitjor qualitat de vida. No queda clar però si aquest pacients presenten nivells basals d’ansietat o depressió superiors als de la població normal o si el tractament pot arribar a normalitzar la qualitat de vida i els nivell d’ansietat i depressió. Un estudi cas-control realitzat per la Unitat de Digestologia de l’hospital Parc Taulí de Sabadell ha demostrat que quan s’assoleix la remissió perllongada els pacients amb MC utilitzant immunosupressors recuperen una qualitat de vida totalment normal i no presenten ni més ansietat ni mes depressió que la població normal.

S'ha suggerit que els pacients amb malaltia de Crohn (MC) presenten més nivells d’ansietat i depressió que la població general. Aquests trastorns poden afectar la qualitat de vida i empitjorar el pronòstic global. En els últims anys el tractament amb immunosupressors i específicament azatioprina ha assolit remissions perllongades en pacients amb MC. Per tant, es va valorar si la remissió de la MC s'associava a la desaparició de l’ansietat i la depressió, o si bé la morbilitat persistia malgrat la remissió de la clínica digestiva.

Així doncs, es va avaluar si els pacients amb MC amb remissió perllongada presenten una qualitat de vida i/o un grau de trastorns de l'esfera ansiosa/depressiva diferent de la població normal i dels pacients amb MC activa.(malalts de Crohn, en període d’activitat o brot).

L’estudi cas-control va incloure 33 pacients amb la MC tractats amb azatioprina i amb una remissió estable en els últims 6 mesos, aparellats per edat i sexe amb dos grups control: per una banda un grup de MC activa i per un altre 66 controls sans. A l’hora d’avaluar la qualitat de vida es va fer servir el qüestionari SF-36 i per mesurar els nivells d’ansietat i depressió es van utilitzar les escales de Hamilton.

Els resultats van mostrar que el grup en remissió no presentava diferències significatives amb la població general en cap dels aspectes avaluats. La població amb MC activa, per contra, sí tenia alteracions psicològiques importants i per tant pitjor qualitat de vida. Aquest grup va presentar una ansietat i depressió força més elevades que el grup en remissió.

D’aquest estudi podem concloure, per tant, que és molt important assolir la remissió complerta dels malalts de Crohn, ja sigui amb medicació, cirurgia o la combinació d’ambdues. Quan aquests pacients es troben en remissió, no presenten més alteracions psicològiques que la població general i normalitzen totalment la seva qualitat de vida.

Olga Gallardo
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Remission on thiopurinic immunomudulators normalizes quality of life and psycological status in patients with crohn's disease" Xavier Calvet, Olga Gallardo, Ramon Coronas, Francesc casellas, Antònia Montserrat, Antonio Torrejón, Mercedes Vergara, Rafel Campo i Enric Brullet. Inflamman Bowel Dis 2006; 12: 692-696).

 
View low-bandwidth version