• UABDivulga
05/2007

Un bacteri que pot ser un amic perillós

Un bacteri que pot esdevenir un hoste perillós
Haemophilus parasuis és un bacteri que habita a l'aparell respiratori dels porcs. Algunes soques d'aquest bacteri produeixen infeccions que arriben a provocar importants pèrdues al sector porcí. No se sap perquè unes soques són virulentes i d'altres no. Per això, investigadors de la UAB han seqüenciat alguns dels seus gens per intentar identificar les variacions genètiques que converteixen aquesta bacteri en un amic perillós.

Les infeccions per Haemophilus parasuis produeixen importants pèrdues econòmiques al sector porcí. Tot i que H. parasuis és un bacteri que forma part de la microbiota normal del tracte respiratori superior dels porcs, algunes soques també produeixen pneumònia i malaltia sistèmica, ja que la seva capacitat patògena els permet disseminar-se des del pulmó a altres òrgans de l'animal. La variabilitat patològica de diferents soques d'aquest bacteri s'ha demostrat també en infeccions experimentals.

Com els factors de virulència de H. parasuis no són coneguts, per diferenciar les soques patògenes de les que no ho són, diferents estudis han intentat relacionar la virulència de les soques amb altres característiques, com el serotip, el perfil de proteïnes o el genotip. En aquest sentit, els mètodes genètics presenten varis avantatges, ja que poden permetre la classificació de totes les soques d'una manera ràpida i inequívoca. Així, s'ha desenvolupat varis mètodes genètics per diferenciar les soques de H. parasuis.

No obstant, les classificacions obtingudes fins ara no han estat totalment satisfactòries. A més, en alguns casos els resultats de diferents laboratoris són molt difícils de comparar. Per eliminar aquest problema, en el nostre estudi usem un mètode de seqüenciació de fragments (aprox. 500 nucleòtids) de 7 gens conservats o "multilocus sequence typing" (MLST). Es van estudiar un total de 131 soques de H. parasuis, que incloïen 11 soques de referència de virulència coneguda i 120 soques de camp de distints orígens, tant clínics com geográfics.

L'anàlisi dels distints al·lels obtinguts va produir una classificació de les soques en 6 grups. Quan es va analitzar l'associació d’aquests grups amb els distints orígens de les soques, es va observar que un grup estava estadísticament associat a patologia sistèmica (soques virulentes) i un altre grup a aïllament de nas de porcs sans (microbiota normal). La resta dels grups no va mostrar una associació significativa amb l'origen de les soques.

Els resultats també van indicar que la recombinació és un fenomen molt freqüent en aquestes soques; és a dir, intercanvien material genètic amb facilitat. Aquest fenomen ja l'havíem observat anteriorment i té gran importància quan els gens transferits estan implicats en resistència a antibiòtics o virulència. Tot i l'alta recombinanció, en comparar les seqüències concatenades dels set gens, es van detectar dues subpoblacions divergents relacionades amb més o menys virulència de les soques. Una d'aquestes subpoblacions està clarament separada de la resta i inclou soques molt virulentes (associades a malaltia invasiva).

Virginia Aragón

Referències

Alex Olvera, Marta Cerdà-Cuéllar, Virginia Aragón. Study of the population structure of Haemophilus parasuis by multilocus sequence typing. Microbiology (2006), 152: 3683-3690.

 
View low-bandwidth version