• UABDivulga
09/2006

Tumors d'hipòfisi: Factors determinants per a l'èxit postquirúrgic

Tumor d'hipòfisi

Abans de l'operació d'un tumor d'hipòfisi, hi ha tres factors que permeten identificar els pacients que tindran més probabilitats de curar-se després de la cirurgia: El tamany, el tipus de secreció del tumor i l'experiència dels neurocirurgians. Un grup de doctors de l'Hospital de Sant Pau ha arribat a aquesta conclusió després d'estudiar 289 pacients amb tumors hipofisiaris operats a aquest centre pels dos mateixos neurocirurgians desde 1982 fins al 2001.

La cirurgia és una de les opcions de tractament dels tumors hipofisiaris, juntament amb el tractament mèdic i la radioteràpia. Per obtenir millors resultats quirúrgics cal identificar els pacients que tindran més probabilitats de ser curats després de la cirurgia. A més, l'experiència del neurocirurgià sembla ser un dels factors determinants del bon pronòstic dels tumors hipofisaris, ja que s'han descrit millors resultats quan sols 1 o 2 neurocirurgians es dediquen a aquesta cirurgia en un mateix centre. Amb l'objectiu de determinar factors predictors de resultat quirúrgic hem revisat 289 pacients amb tumors hipofisiaris (incloent tumors secretors de corticotropina -ACTH-, hormona de creixement -GH- i prolactina, i no secretors) operats a l'hospital de Sant Pau pels 2 mateixos neurocirurgians desde 1982 fins al 2001.

Les tases de curació dels diferents tipus de tumors hipofisiaris són similars a les reportades per altres centres de referència mundial; en els tumors secretors d'hormona de creixement (GH) la curació en el nostre centre és superior que la reportada pel Registre Espanyol d'Acromegàlia (que recull resultats de centres experimentats i altres amb menys experiència). En canvi, els tumors secretors de prolactina tenen una curació inferior, degut a que a la nostra sèrie (a diferència d'altres) existeix un percentatge elevat de macroprolactinomes (tumors>10 mm) i per tant, de pitjor pronòstic. Després de realitzar l'anàlisi estadístic, els factors predictors de curació total (radiològica + hormonal) són: el tamany tumoral -els macroadenomes (tumors>10 mm) tenen menys probabilitat de curar-se que els microadenomes (tumors<10mm)- i la data de la cirurgia, indicant que els tumors operats en els primers 10 anys es curaven un 40% menys que els operats més recentment. Quan a la curació hormonal, els factors predictors són: el tamany tumoral i el tipus de secreció, indicant que els tumors secretors de prolactina tenen una probabilitat 3 vegades inferior de curar-se que els altres tumors secretors. La tasa de mortalitat és del 1%, i la de complicacions postoperatòries importants del 5%, similars a altres centres amb experiència.

En conclusió, a la nostra sèrie hem trobat millor resultat quirúrgic en els microadenomes, en els tumors secretors de GH o ACTH, i amb la major experiència dels neurocirurgians. Per tant, resulta beneficiós tant pel pacient com pel sistema sanitari remetre aquest tipus de pacients a centres de referència que comptin amb un equip multidisciplinar amb suficient experiència (endocrinòleg, neurocirurgià i radiòleg).

 

Izquierda: Macroadenoma. Derecha: Microadenoma

Susan Webb Youdale

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: "Determinants of neurosurgical outcome in pituitary tumors". Barahona, MJ; Sojo, L; Wagner, AM; Bartumeus, F; Oliver, B; Cano, P; Webb, SM  JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, 28 (9): 787-794 OCT 2005.

 
View low-bandwidth version