• UABDivulga
09/2006

Prendre antiagregants augmenta el risc de patir una hemorràgia digestiva

Càpsules

Fins ara es coneixia que els fàrmacs antiagregants, malgrat els seus beneficis per prevenir malalties cardiovasculars, podien resultar perjudicials per l'aparell digestiu. Recentment, la Fundació Institut Català de Farmacologia ha evidenciat la seva incidència en els pacients que tenen un risc d'hemorràgia digestiva alta (HDA).

Prop d'un quart de la població de més de 65 anys rep tractament amb fàrmacs que inhibeixen l'agregació plaquetària, com són l'àcid acetilsalicílic a dosis baixes, la ticlopidina, el clopidogrel, el dipiridamol o el triflusal, perquè prevenen l'aparició de malalties cardiovasculars: infart agut de miocardi o accidents vasculars cerebrals. Malgrat els seus beneficis, aquests fàrmacs poden produir trastorns hemorràgics a causa del seu propi mecanisme d?acció.

Per tal de quantificar el risc d'hemorràgia digestiva alta (HDA) associat al seu ús, la FICF (Fundació Institut Català de Farmacologia) va endegar un estudi en 18 hospitals d'Espanya i Itàlia. Es varen comparar 2.813 pacients ingressats amb el diagnòstic d'HDA deguda a una lesió gàstrica o duodenal amb 7.193 pacients que no tenien aquesta malaltia (controls).

Els resultats d'aquest estudi mostren que al nostre medi un 14,5% dels pacients amb HDA, és a dir 58 casos per milió d'habitants i any, són atribuïbles a l'ús d?antiagregants plaquetaris. La probabilitat de patir aquesta malaltia s'incrementa amb l'edat i és més alta en les persones de més de 70 anys. Així mateix, aquelles persones que ja han patit en algun moment de la seva vida una hemorràgia digestiva o que prenen de manera concomitant antiinflamatoris tenen també un risc més elevat.

L'àcid acetilsalicílic a dosis baixes, la ticlopidina i, probablement el clopidogrel i el triflusal, s'associen amb un risc moderat d'hemorràgia digestiva, aproximadament, entre 2 i 4 vegades més probabilitat de patir-la comparat amb els que no prenen aquests fàrmacs, mentre que el dipiridamol no sembla augmentar el risc. D'altra banda, l'ús concomitant de fàrmacs antiulcerosos del tipus inhibidors de la bomba de protons varen reduir el risc de manera important.

Taula 1. Risc d'hemorràgia digestiva alta (HDA) per antiagregants plaquetaris.
a odds ratio, mesura la probabilitat de patir la malaltia entre els exposats al fàrmac d?interès comparada amb els no exposats
b intervals de confiança, mesuren la significació estadística. Si l'interval inferior inclou el valor 1, es diu que no hi ha significació estadística.

Luisa Ibáñez

Fundació Institut Català de Farmacologia
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: "Upper gastrointestinal bleeding associated with antiplatelet drugs". Ibanez, L; Vidal, X; Vendrell, L; Moretti, U; Laporte, JR. ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 23 (2): 235-242 JAN 15 2006.

 
View low-bandwidth version