• UABDivulga
02/2008

Podem fiar-nos de la informació que els adults donen sobre l'escolarització dels seus pares?

Tsimane (Bolivia)
Els mètodes de les ciències socials necessiten ser revisats de manera crítica per evitar que els resultats obtinguts mitjançant el seu ús siguin erronis. Aquest treball revisa una metodologia habitual, que consisteix a preguntar als fills sobre el nivell d'escolarització dels seus pares.

En les ciències socials sovint es necessita saber el nivell d'escolarització dels pares de les persones a les quals s'entrevista per , per exemple, controlar atributs dels entrevistats que no es poden observar, o per detectar la representativitat de la mostra. Però, també sovint, els investigadors no poden preguntar directament als pares de les persones entrevistades. En aquest cas, s'acostuma a pregunta a les mateixes persones entrevistades sobre el nivell d'escolarització dels seus pares.

En aquest estudi analitzem l'exactitud de les respostes donades pels adults sobre el nivell d'escolarització dels seus pares. Per a l'anàlisi usem informació d'un grup de caçadors-agricultors de l’Amazònia boliviana, els Tsimane’. Primer preguntem a 322 dones i 328 homes sobre el seu nivell d'escolarització. Després els demanem a cadascuna de les persones de la mostra que ens digui el nivell d'escolarització del seu pare i de la seva mare. Com aproximadament la meitat de les persones de la mostra tenien el seu pare o mare en la mostra vam poder comparar les respostes de pares i fills.

Trobem que, en general, els Tsimane’ sobreestimen el nivell d'escolarització dels seus pares. Només al voltant del 75% de les persones de la mostra van donar informació que es corresponia a la informació proporcionada pels seus pares. Es reporten també amb poca exactitud altres dimensions del capital humà dels pares (com per exemple, si saben escriure o no, la seva fluïdesa en castellà, o el seu nivell general de coneixement etnobotànic).

Aquestes conclusions confirmen resultats d'investigacions prèvies sobre la manca d'exactitud de la informació proporcionada pels adults sobre els seus pares. La sobreestimació pot ser deguda a que l'escolarització és una característica positiva. Però la manca d'exactitud també pot produir-se per errors de memòria.

Victoria Reyes García

Investigadora ICREA

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

“Can we trust an adult's estimate of parental school attainment? Disentangling social desirability bias and random measurement error” Godoy, R; Reyes-Garcia, V; Tanner, S; Leonard, WR; Mcdade, TW; Huanca, T. FIELD METHODS, 20 (1): 26-45 FEB 2008

 
View low-bandwidth version