• UABDivulga
21/04/2023

Noves competències formatives per al sector de l'automoció

linia de fabricació de vehicles

L'avenç de la indústria de l'automoció passa per aconseguir més eficiència en la producció, l'electrificació dels vehicles o avançar a l'electrònica perquè tinguin una conducció autònoma, entre d'altres. L’Equip de Desenvolupament Organitzatiu de la UAB ha participat en el projecte ASCENT, l’objectiu del qual ha estat millorar les capacitats formatives de les facultats d’enginyeria d’Argentina, Brasil i Mèxic.

istock/RainerPlendl

El desenvolupament de la indústria automòbil posa en relleu que no són únicament importants els coneixements d'enginyeria, sinó també la capacitat que la indústria tingui per adaptar-se a les noves demandes socials, ambientals i legislatives. Argentina, Brasil i Mèxic es troben immersos en la cerca de noves innovacions que els permetin mantenir un nivell de creixement sostingut, enfortint les seves capacitats per nodrir el mercat de nous desenvolupaments tecnològics. Per això, un dels reptes a què s'enfronten és la necessitat de disposar de professionals de l’enginyeria qualificats vinculats al sector de l'automoció per a aconseguir convertir-se en territoris que no únicament concentrin una de les majors produccions mundials de vehicles, si no també disposar de desenvolupament tecnològic propi per a fer avançar el sector.

En el marc del projecte “ASCENT - Competence centres for automotive engineering and sales management to increase the positive impact on regional economic development in Argentina, Brazil and Mexico”, finançat a través del programa Erasmus + Capacity Building de la Unió Europea i coordinat des de la Hochschule FH JOANNEUM (Graz, Austria), es va elaborar el disseny d'un pla de formació, partint de la identificació i caracterització prèvia de les necessitats formatives del sector a cada regió, dirigit al professorat universitari que ha de formar els futurs enginyers, així com proporcionar activitats formatives per al reciclatge dels professionals actualment en actiu. Els àmbits on calia millorar la formació eren:

Sectors de l’enginyeria

La recerca de nous sistemes d'automoció, com l'elèctric, ha de considerar la reorganització dels processos productius i la creació de noves línies de producció. Així mateix, aquest és considerat “un dels reptes més importants per la necessitat de reduir emissions i vetllar per la protecció del medi ambient”.

Un dels aspectes clau és la millora dels processos de gestió de la qualitat i del manteniment industrial; també la millora dels aspectes vinculats a la gestió de la seguretat, considerant tant la seguretat durant el procés de producció com la que han de garantir els vehicles una vegada produïts.

Competències personals

Destaca la importància de millorar les habilitats comunicatives dels enginyers, que han de facilitar el treball en equips multidisciplinaris i entendre la visió d'altres perfils professionals. Així mateix, les millores en la comunicació haurien de servir per millorar la capacitat de resolució de conflictes de manera dialogada, la reflexió, les estratègies per clarificar idees i les habilitats per millorar la interactivitat amb tercers. També apareix la necessitat de millorar les habilitats creatives dels futurs enginyers, així com facilitar els processos de pensament disruptiu per trobar solucions alternatives als nous reptes que es generaran pels canvis previstos als processos productius.

Cooperació entre sectors

Es destaca la necessitat de millorar les relacions i la cooperació entre les universitats i el sector productiu. Això amb un doble objectiu: d'una banda, aproximar els coneixements generats a la universitat amb l'entorn productiu i, de l'altra, aproximar la realitat del sector productiu a la universitat per facilitar així el disseny i l'actualització dels plans formatius, fent que aquests responguin cada cop més a les necessitats de la indústria.

Aleix Barrera-Corominas, Joaquín Gairín Sallán

Equip de Desenvolupament Organitzatiu (EDO), Universitat Autònoma de Barcelona

aleix.barrera@uab.cat, joaquin.gairin@uab.cat

 

Els materials formatius elaborats a partir d’aquest anàlisis de necessitats es troben disponibles en el següent enllaç.

 
View low-bandwidth version