• UABDivulga
03/2009

Nova via terapèutica per tractar l'ictus isquèmic

Imatge del cervell isquèmic d'una rata

La inhibició de les Metal·loproteïnases de Matriu (MMP) podria ser un nou camí per tractar l’ictus isquèmic. Recentment, la hipòtesi que puguin contribuir a la mort neuronal ha donat peu a investigacions més directes i acurades. Així doncs, l'article següent mostra els estudis de laboratori fets a l'entorn de l’activitat gelatinolítica de les MMPs, i de l’activació de la MMP-13 en concret, per confirmar que la seva actuació es dóna en el nucli de les cèl·lules un cop iniciada la isquèmia cerebral.

Les Metal·loproteïnases de Matriu (MMP) són una família d’endopeptidases que s’encarreguen de forma fisiològica del remodelament de la matriu extracel·lular. Les MMPs són secretades a l’espai extracel·lular o poden estar unides a la membrana de les cèl·lules que les produeixen. Recentment, s’ha vist que poden contribuir a la fisiopatologia de l’ictus isquèmic mitjançant el trencament de la barrera hematoencefàlica i contribuint a la mort neuronal. En aquest estudi s'ha investigat també el temps en el que apareix l’activitat gelatinolítica (atribuïda a les MMPs) en un model experimental d’isquèmia cerebral en rates. A més, es va explorar l’activació de MMP-13, com una de les possibles MMPs que pot contribuir al increment de l’activitat gelatinolítica, al parènquima cerebral de les rates i també de mostres de cervell de pacients que havien mort després d’un ictus isquèmic.

El que s'ha vist és que l’activitat de les MMPs apareixia tant aviat com als 30 minuts d’isquèmia i, a més, apareixia bàsicament al nucli de les cèl·lules cerebrals en temps curts. A temps més tardans apareixia també al citoplasma. Respecte MMP-13, s'ha vist que s’activava al cervell de les rates als 90 minuts d’isquèmia. De la mateixa manera, en humans, la MMP-13 també s’activava en les zones isquèmiques del cervell en comparació a les zones no afectades de l’altre hemisferi cerebral.

Un dels descobriments més interessants d’aquest estudi és que la MMP-13, al ser estudiada per tècniques microscòpiques, apareixia dins el nucli de les zones afectes, tant en humans com en rates. A més, també s'ha demostrat que la MMP-13 era produïda fonamentalment per neurones, a més d’oligodendròcits en rates i de cèl·lules glials en humans.

Finalment, per confirmar aquesta activació intra-nuclear de la MMP-13 després de la isquèmia cerebral, es va sotmetre a cultius de neurones a una isquèmia experimental in vitro. En els cultius es va veure, de la mateixa manera que s’havia vist en el teixit, que la MMP-13 s’activa i es troba en el nucli de les neurones desprès d’aquest estímul. En conjunt aquests resultats mostren la presència de MMP-13 al nucli de cèl·lules molt sensibles a la hipòxia, com són les neurones i els oligodendròcits, suggerint una possible implicació directa d’aquestes MMPs nuclears en processos de mort cel·lular. Així doncs, la inhibició específica d’aquestes MMPs podria valorar-se com una nova diana terapèutica en el tractament de l’ictus isquèmic.

Joan Montaner (Institut de Recerca, Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Matrix metalloproteinase-13 is activated and is found in the nucleus of neural cells after cerebral ischemia. Cuadrado, E; Rosell, A; Borrell-Pages, M; Garcia-Bonilla, L; Hernandez-Guillamon, M; Ortega-Aznar, A; Montaner, J. JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM, 29 (2): 398-410 FEB 2009

 
View low-bandwidth version