• UABDivulga
10/2008

Nou estudi de la coordinació de lligands pirazòlics a Pt(II)

Figura 1. Lligands N-alquilaminopirazole, tant bidentats-NN' com tridentats-NN'N
Mitjançant diferents tècniques analítiques i espectroscòpiques, s'ha pogut determinar l'estructura de diversos complexos de coordinació de Pt(II) amb lligands pirazòlics substituïts. Els resultats d'aquesta anàlisi estructural s'han obtingut a partir d'una sèrie d'estudis de RMN de 1H, 13C{1H} i 195Pt{1H}, donant un pas més en el progrés de la Química de Coordinació.

La química de coordinació de lligands pirazòlics s'ha desenvolupat extensament durant els últims anys. Les propietats associades a l'enllaç d'una família de lligands pirazole-amina s'han publicat i han demostrat que els metalls en els complexos poden presentar una gran varietat estructural.

En el nostre grup d'investigació, s'han sintetitzat complexos de Rh(I) i Pd(II), els quals contenen lligands N-alquilaminopirazole, tant bidentats-NN' com tridentats-NN'N (Figura 1). Prèviament, Driessen i col. van sintetitzar i caracteritzar alguns lligands bi-NN' i tri-NN'N , els quals contenen diferents àtoms de nitrogen i van estudiar la seva reactivitat enfront Cu(II), Ni(II), Co(II) i Zn(II). En l'any 2003, Calderazzo i col. van descriure la síntesi i caracterització dels complexos [FeX2(NN'N)] (X = Cl, I) i recentment Carpentier i col. van investigar les reaccions d'Al(III) i Zn(II) amb lligands NN'N.

Figura 2. Difracció de Raigs-X en monocristall.

En aquest treball presentem la reacció de lligands N-alquilaminopirazole (NN') i (NN'N) enfront [PtCl2(CH3CN)2] i s'han obtingut una sèrie de complexos de Pt(II) amb geometria plano-quadrada amb fórmules [PtCl2(NN')], [PtCl2(NN'N)], y [PtCl(NN'N)]Cl. La reacció del complex [PtCl(NN'N)]Cl amb AgBF4 en CH2Cl2 /metanol dóna el complex [PtCl(NN'N)](BF4). Aquests complexos de Pt(II) s'han caracteritzat per anàlisis elementals, mesures de conductivitat i RMN de 1H, 13C{1H}, 195Pt{1H}. Els estudis de RMN de 1 d'aquests complexos proven la conformació rígida dels lligands quan aquests estan coordinats al metall. L'estructura en estat sòlid d'un dels complexos [PtCl2(NN')] s'ha determinat per difracció de Raig-X en monocristall (Figura 2). El lligand NN' està coordinat a l'àtom de Pt(II) via un nitrogen de l'anell de pirazol i un nitrogen del grup amina, i el Pt(II) completa la seva coordinació amb dos àtoms de clor en disposició cis.

Josefina Pons

Universistat Autònoma de Barcelona

Referències

Synthesis of new platinum(II) compounds with several bidentate and tridentate nitrogen-donor ligands. Structural analyses by H-1, C-13{H-1} and Pt-195{H-1} NMR spectroscopy and X-ray crystal structure.Castellano, MC; Pons, J; Garcia-Anton, J; Solans, X; Font-Bardia, M; Ros, J.INORGANICA CHIMICA ACTA, 361 (8): 2491-2498 JUN 2 2008

 
View low-bandwidth version