• UABDivulga
12/2007

MPOC i anèmia: una associació infradiagnosticada

Glòbuls vermells
La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és una malaltia extraordinàriament prevalent a Espanya.  Suposa la quarta causa de mort als països desenvolupats i la cinquena a nivell mundial, segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut. Un estudi amb pacients amb MPOC ha revelat recentment que l'anèmia associada a aquesta malaltia està infradiganosticada.

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), és una malaltia extraordinàriament prevalent a Espanya, que es caracteritza per la presència d'una obstrucció crònica i poc reversible al flux aeri, causada, fonamentalment, per una resposta inflamatòria anòmala al fum del tabac. Suposa la quarta causa de mort als països desenvolupats i la cinquena a nivell mundial segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut.

Com a comorbilitat associada, l'anèmia ha demostrat ser un marcador independent de mortalitat en diverses patologies, com per exemple en les malalties cardiovasculars, renals i oncològiques. En el pacient respiratori aquesta associació també pot influir negativament en diversos paràmetres funcionals i de qualitat de vida. Tanmateix, la relació entre MPOC i anèmia ha estat poc estudiada fins ara. Així, l'objectiu del present estudi va ser determinar el percentatge d'anèmia en individus amb diagnòstic d'MPOC que van ingressar en un Hospital de tercer nivell durant un any, trobant-se un elevat nombre de pacients amb anèmia (56 casos amb anèmia dels 177 inclosos, que correspon a un 31%), essent la més freqüent l'anomenada anèmia de trastorns crònics. D'altra banda, es van sol?licitar poques analítiques per determinar la causa d'aquesta anèmia, fet que suggereix que aquesta entitat va ser infradiagnosticada.

Un fet a destacar en aquesta casuística va ser l'elevat nombre de pacients portadors d'oxigenoterápia domiciliària que presentaven anèmia. S'ha descrit que l'oxigenoterápia influeix en el nivell d'hemoglobina. Ja que aquest és un subgrup de pacients que es troben en pitjor classe funcional, es podria especular que la presència d'anèmia alteraria de forma considerable la seva qualitat de vida, ja que compromet directament l'aport d'oxigen als teixits malgrat un adequat maneig de l'oxigenoterápia.

La conclusió principal d'aquest estudi, és que l'anèmia va ser una condició freqüent en pacients amb MPOC; considerem que independentment del tipus d'anèmia que pateixin, és necessari realitzar un diagnòstic exhaustiu i un tractament encaminat a corregir la seva causa. No obstant això, abans de plantejar un enfocament terapèutic és precís valorar de forma adequada la seva extensió, les seves causes i els factors que hi predisposen, sent necessari dur a terme estudis que analitzin la relació entre aquestes dues entitats.

Karina Portillo

Universitat Autònoma de Barcelona

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau,Departamento de Pneumología.

Referències

"Alta frecuencia de anemia en pacientes de EPOC admitidos en un hospital terciario" Portillo K, Belda J, Antón P, Casan P. Revista Clínica Española. 2007 Sep;207(8):383-7

 
View low-bandwidth version