• UABDivulga
10/2011

La UAB actualitza la seva guia d'ús no sexista del llenguatge

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB
El Servei de Llengües de la UAB ha realitzat l'actualització, la traducció al castellà i la publicació digital de la Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB per encàrrec de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i amb el finançament de l'Institut Català de les Dones. La traducció al castellà té l'objectiu de donar a aquesta eina la màxima difusió possible la resta de l'Estat i als països iberoamericans. La guia ofereix formes de llenguatge genèriques alternatives a les masculines predominants així com recursos per evitar estereotips amb dos objectius bàsics al punt de mira: fer visibles les dones i trobar alternatives al masculí plural genèric.

El document, que ha estat realitzat per les tècniques del Servei de Llengües Fiona Kelso, Heura Marçal i Mercè Nogués, ha estat actualitzat respecte la primera versió de 2008. La traducció al castellà s'ha realitzat per tal de fer la màxima difusió possible d'aquesta eina a la resta d'universitats i institucions de l'Estat i dels països iberoamericans. Actualment s'està traduint també a l'anglès.

La finalitat de la guia és proporcionar a la comunitat universitària una eina per evitar l'ús sexista del llenguatge o, altrament dit, l'ús genèric de formes masculines per fer referència a persones i col·lectius. Ofereix recursos i estratègies per usar formes de llenguatge genèriques en detriment de les masculines predominants.

El document ofereix recursos per a l'ús no sexista del llenguatge (ús de la forma femenina, formes genèriques i altres expressions, formes dobles, canvis de pronoms, canvis mínims de redacció) i recomanacions per evitar estereotips (ús asimètric dels cognoms i dels tractaments, i altres asimetries; adjectius i noms amb diferent valor semàntic si es refereixen a homes o a dones; pressupòsits).

Cap dels recursos que proposa la guia transgredeix les normes gramaticals del català, el castellà o l'anglès. Totes les alternatives plantejades responen a dos objectius: fer visibles les dones i trobar alternatives al masculí plural genèric. Sempre que sigui possible, per exemple, s'ha d'utilitzar noms invariables o pronoms en quant al gènere o la paraula persona amb una frase subordinada (o altres recursos semblants):

•nens > infants, criatures
•tots > tothom
•Em plau convidar-lo (a vostè) > Em plau convidar-vos (a vós)
•afectats > persones afectades
•les secretàries > el personal de secretaria

El recurs més útil i eficient és realitzar petits canvis de redacció:

•El parlant té... > Qualsevol parlant té...
•Barcelona té 1.619.337 ciutadans > Barcelona té 1.619.337 habitants
•Entendre's entre ells > Entendre's mútuament
•Cal decidir qui serà el coordinador > Cal decidir qui coordinarà

La guia estableix que les formes dobles (professors i professores, subscriptor/a), que dificulten la lectura i poden arribar a crear contrasentits no s'utilitzin excepte quan es vol precisar o emfatitzar la referència a dones i homes.

Es considera que les formes dobles són una solució especialment útil per a la salutació de cartes amb destinataris múltiples o formularis, però es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar altres recursos més naturals i econòmics. Així doncs, la guia proposa vàries alternatives per a la redacció d'impresos:

•Sr./Sra.: > Nom:
•Nascut/a a: > Lloc de naixement:
•Graduat/ada en: > Amb el grau de:

La guia recull una sèrie d'estereotips sexistes que sovint s'amaguen darrere de determinats enunciats. Per exemple: quan es parla d'un home sol s'utilitza el cognom però, quan es parla d'una dona, es fa servir només el nom o bé el cognom precedit per l'article la o pel tractament la senyora. S'ha d'evitar aquesta asimetria:

•Van assistir a l'acte la Merkel i Obama > Van assistir a l'acte Merkel i Obama
•McCain i Sarah Palin admeten la derrota > John McCain i Sarah Palin admeten la derrota

Es recomana també no utilitzar el tractament "senyoreta", donat que comporta una discriminació respecte del masculí, que no distingeix els homes casats dels solters. D'altra banda, hi ha el costum de referir-se a les parelles mixtes mitjançant l'article masculí plural els i el cognom de l'home. Cal fer servir termes col·lectius o desdoblaments:

•Han vingut els Galera > Han vingut els Galera-Potrony, ha vingut la família Galera i Potrony

S'ha d'evitar també les aposicions que tenen com a nucli el terme dona seguit de les denominacions que indiquen la posició pública per marcar el sexe. En aquest sistema, la identificació social o professional de la dona passa a un segon terme:

•Dues dones militars > Dues militars
•Les dones advocades > Les advocades

Finalment, la guia alerta davant de l'asimetria semàntica entre el masculí i el femení de molts noms i adjectius en els quals la forma femenina té connotacions negatives:

•Un qualsevol > una qualsevol
•el minyó > la minyona
•un home públic > una dona pública

També s'ha de posar atenció a l'ús de les formes femenines per designar feines desprestigiades i de formes masculines per a les feines amb prestigi:

•Les dones de la neteja > El personal de neteja
•Les infermeres > El personal d'infermeria
•Els metges > L'equip mèdic, el cos mèdic
•Les hostesses > El personal de vol.

Servei de Llengües

Referències

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB

 
View low-bandwidth version