• UABDivulga
05/2008

La Malaltia de la Frontera s'instal·la al Pirineu català

Malaltia de la Frontera al Pirineu català
El virus de la Malaltia de la Frontera, que afecta a ovelles i cabres principalment, produeix p�rdues econ�miques importants per a tot el m�n. Entre 2001 i 2002 es va descriure un brot en l'isard del Pirineu catal�. Aquest estudi va analitzar mostres de teixits d'isards entre els anys 2002 i 2006, i els resultats indiquen que la infecci� pel virus de la Malaltia de la Frontera s'ha convertit en end�mic entre la poblaci� d'isards d'aquesta regi�.

El virus de la Malaltia de la Frontera, també conegut amb el terme anglès Border Disease Virus (BDV) és una de les quatres espècies dintre del Gènere Pestivirus, en la família Flaviviridae. La Malaltia de la Frontera o Border Disease (BD) afecta a ovelles i cabres principalment, i produeix importants pèrdues econòmiques per tot el món. També s'han aïllat Pestivirus en més de 40 espècies d'ungulats salvatges per tot el món, però existeixen molt pocs casos confirmats que relacionin una malaltia amb l'aïllament d'un Pestivirus i no hi han evidències que indiquin que produeixen un impacte important en les poblacions salvatges. No obstant això, durant els anys 2001 i 2002, vam descriure un brot d'una nova malaltia en l'isard (Rupicapra pyrenaica) del Pirineu català, associat amb un nou Pestivirus pertanyent al grup dels Virus de la Malaltia de la Frontera. En les zones més afectades, es va produir una elevada mortalitat, ja que es va constatar una disminució de la població del 40-45 %.

Entre els anys 2002 i 2006, es van estudiar mostres de teixits i/o sèrum de 116 isards sans, caçats durant la temprada cinegètica, i de 42 isards afectats per diferents malalties. Mitjançant tècniques serològiques per detecció d'anticossos (ELISA), es van estudiar la seroprevalença front els Pestivirus en 114 isards caçats i en 31 isards malalts, amb resultats positius en el 73.7% i 22.6% dels isards, respectivament. Mitjançant tècniques virològiques per la detecció de Pestivirus, es van estudiar 82 isards sans i 18 isards malalts mitjançant un ELISA de captura d'antigen, 16 isards sans i tots els isards malalts mitjançant tècniques de reacció en cadena per la polimerasa (PCR), i en 14 isards malalts amb aïllament víric convencional.

Figura 2. Detall del cap d'un isard afectat per la infecció pel Virus de la Malaltia de la Frontera. S'observa alopècia i hiperpigmentació de la pell.

No es va detectar el virus en cap dels isards sans. En els 10 isards malalts que mostraven símptomes compatibles amb la infecció pel Virus de la Malaltia de la Frontera, es va detectar un Pestivirus que es va caracteritzar mitjançant la utilització d'anticossos monoclonals. La seqüenciació molecular de la regió 5'-UTR d'aquest virus confirma que es tracta del mateix virus responsable del brot de malaltia dels anys 2001 i 2002. En la resta d’isards malalts es va diagnosticar queratoconjuntivitis infecciosa, pneumònia, traumatismes i ectima contagiòs. Aquests resultats indiquen que la infecció pel Virus de la Malaltia de la Frontera s'ha convertit en endèmica en la població d'isards d’aquesta part del Pirineu i que pot tenir un impacte significatiu en la dinàmica de la població.

Ignasi Marco

Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge


Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Epidemiological study of border disease virus infection in Southern chamois (Rupicapra pyrenaica) after an outbreak of disease in the Pyrenees (NE Spain). Marco, I; Rosell, R; Cabezon, O; Mentaberre, G; Casas, E; Velarde, R; Lopez-Olvera, JR; Hurtado, A; Lavin, S. VETERINARY MICROBIOLOGY, 127 (1-2): 29-38 FEB 5 2008

 
View low-bandwidth version