• UABDivulga
27/04/2022

La competència digital docent dels futurs i futures mestres, en estudi

Docència a infants

El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB ha participat en un estudi sobre la percepció i avaluació de la competència digital docent (CDD) dels mestres en formació. L’anàlisi de resultats a nivell global evidencia una millora en la percepció de domini de la CDD en els últims anys. Aquest fet es fa palès quant a la planificació, organització i gestió d’espais i recursos tecnològics digitals; en els aspectes relacionals d’ètica i seguretat entre els estudiants que finalitzen els seus estudis i en la necessitat de millora del desenvolupament professional i el disseny didàctic i metodològic incorporant aquesta competència.

Istockphoto/gorodenkoff

La competència digital docent (CDD) és una competència clau per a donar resposta als reptes de la societat actual. Per això, a l’última dècada, aquesta competència s’ha estat desenvolupant des de diferents organismes per a poder aconseguir una àmplia comprensió en la mateixa, obtenint així diferents marcs de referència com son el DigCompEdu (Comissió Europea, 2017), el Marco Común de la Competencia Digital Docente, (INTEF, 2017), el COMDID (Lázaro i Gisbert, 2015) i la proposta de la Generalitat de Cataluña (Departament d’Ensenyament, 2018). Cadascun d’aquests marcs de referència proposa una concreció sobre les dimensions, descriptors i nivells de la competència digital docent. Tot i les petites diferències, tots ells identifiquen els mateixos aspectes clau: la planificació didàctica, l’organització i gestió de recursos, la seguretat i ètica i la comunicació i relacions professionals.

Els objectius d’aquest projecte han estat desenvolupar i validar a nivell de Sistema Universitari Català un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que permeti determinar el nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits per la Generalitat de Catalunya comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència. La UAB, a través del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) com a partícip d’aquest projecte, va passar les proves COMDID-A i COMDID-C.

La prova COMDID-A és un instrument d’autoavaluació que serveix per a reflexionar sobre el propi domini de la Competència Digital Docent. La prova està basada en el marc de referència del COMDID, el qual concreta la CDD en 4 dimensions: D1. Didàctica, curricular i metodològica; D2. Planificació, organització i gestió d’espais i recursos tecnològics digitals; D3. Relacional, ètica i seguretat i D4. Personal i professional.

COMDID-A es realitza a l’inici de 1r curs a totes les universitats catalanes per a analitzar el nivell amb el que l’alumnat dels magisteris arriba. En el cas de la UAB i en general, les dimensions amb menys autopercepció de domini son la D1. Didàctica, curricular i metodològica i la D2. Planificació, organització i gestió d’espais i recursos tecnològics digitals, mentre que les dimensions amb més percepció de domini son la D3. Relacional, ètica i seguretat i la D4. Personal i Professional.

Per altra banda, la prova COMDID-C està basada amb el mateix marc de referència i en les mateixes 4 dimensions. En aquest cas, els participants a la prova han estat estudiants de 3r i 4t dels graus d’Educació Infantil i Educació Primària. En el cas de la UAB, la prova l’han superat el 89.9% de l’alumnat presentat i la mitjana obtinguda és de 77.1 punts (DT = 5.32). Els resultats per dimensions mostren que un elevat percentatge d’alumnat no té assolida la dimensió Personal i professional i la dimensió Didàctica, curricular i metodològica. En canvi, les altres dues dimensions estan àmpliament adquirides, amb un percentatge d’èxit del 96.9% en el cas de la Dimensió 2. Planificació, organització i gestió d’espais i recursos tecnològics digitals i un 94.3% a la Dimensió 3. Relacional, ètica i seguretat. Així doncs, els resultats evidencien que cal seguir treballant per incorporar la CDD als plans d’estudis per assegurar un correcte desenvolupament i adquisició d’aquesta competència.

Cristina Mercader, Joaquín Gairín Sallán

CRIEDO (Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu)
Departament de Pedagogia Aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Mercader, C. & Gairín, J. (2021). La percepción de dominio de la Competencia Digital Docente por los futuros maestros de Infantil y Primaria. La influencia del grado universitario y la vía de acceso. IEEE-RITA, 9(1), 1-8.

Departament d’Ensenyament. (2018) Competència digital docent del professorat de Catalunya. Generalitat de Catalunya:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/ 

 
View low-bandwidth version