• UABDivulga
07/2006

Expressions sinònimes: una nova eina de cerca pels conceptes

Diccionari de Sinònims de Frases Fetes

Tradicionalment, per cercar freses fetes i els seus sinònims en català s'ha hagut de recórrer a trobar-les als diccionaris generals de la llengua per les paraules claus que les composen, o bé als diccionaris especialitzats, on es troben normalment per ordre alfabètic. Maria Teresa Espinal ha fet un pas endavant en aquest àmbit amb la creació d'un nou diccionari de sinònims d'expressions idiomàtiques del català contemporani des d'una perspectiva conceptual, ressaltant la informació semàntica, sintàctica i lèxica principals de cadascuna. El Diccionari de Sinònims de Frases Fetes inclou també un CD que facilita i agilitza la cerca.

Aquest treball mostra què té d'innovador el Diccionari de Sinònims de Frases Fetes (DSFF; Espinal 2004) d'una banda respecte al que solen ser els reculls fraseològics estàndards en qualsevol llengua i d'altra banda dins el panorama de la lexicografia catalana actual.

Hi ha bàsicament dos grans tipus d'obres lexicogràfiques que descriuen la forma, el significat, i l'ús de les frases fetes: els diccionaris generals de la llengua (ja siguin monolingües o bilingües) i els diccionaris especialitzats d'expressions idiomàtiques.
Un tret comú de les obres del primer tipus és que no inclouen les frases fetes com a entrades independents i, per tant, la menció d'una frase feta i la informació relativa a cadascuna d'elles, si escau, es troba a partir de l'entrada corresponent a algun dels mots continguts dins la frase feta en qüestió (normalment, el primer mot amb contingut semàntic o el darrer mot). El segon tipus de diccionari sol ordenar alfabèticament les expressions idiomàtiques i proporcionar tipus diferents d'informació per a cada entrada. Existeix encara un subconjunt de diccionaris especialitzats de frases fetes que no ordena directament les frases fetes sinó certes paraules clau contingudes en les frases fetes, i aquestes s'associen arbitràriament o semànticament amb alguna d'aquestes paraules clau.

Aquest article mostra de quina manera els enfocaments conceptuals (propis dels diccionaris de sinònims) i alfabètics (utilitzats sovint en els diccionaris especialitzats de frases fetes) s'han unificat en un nou diccionari d'expressions lexicalitzades del català contemporani que està orientat conceptualment. S'explica de quina manera el DSFF especifica la informació semàntica, sintàctica i lèxica més rellevant de cada frase feta, tant relativa a les propietats gramaticals més pertinents, com també a l'ús més corrent per part dels parlants. A part de descriure les innovacions que el DSFF introdueix, aquest article explica els criteris seguits en la selecció dels conceptes i en l'especificació de referències conceptuals creuades entre expressions lexicalitzades, així com els avantatges que té, tant en l'ensenyament i aprenentatge de frases fetes com en la traducció, respecte a altres obres lexicogràfiques i reculls fraseològics.

Així mateix, en aquest article s'explica l'ús que es por fer del CD-ROM que acompanya l'obra a l'hora de fer cerques a partir de qualsevol camp o combinació de camps de la base de dades elaborada prèviament a la realització del diccionari.


Fig.1. Cerca el concepte POBRE, però només aquells registres que no contenen el mot "pobre" i que són sintagmes verbals o sintagmes preposicionals.

Fig. 2. Resultat de la cerca: 52 registres, dels quals la imatge només mostra els 5 primers.

 

Teresa Espinal

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: Espinal, MT. "A conceptual dictionary of Catalan idioms".INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY, 18 (4): 509-540 DEC 2005

 
View low-bandwidth version