• UABDivulga
26/07/2022

Expectatives envers el consum d'alcohol en estudiants universitaris: l'escala APNE

Alcohol a les universitats

L’edat adulta jove és una etapa de canvis d’entorns socials i de responsabilitats, essent el llindar d’edat amb més consum d’alcohol d’Espanya. Un estudi liderat pels departaments de Psicologia Clínica i de Salut, i de Psicobiologia i Metodologia de la UAB ha explorat les expectatives relacionades amb el consum d’alcohol en universitaris amb l’ajuda de l’instrument de valoració APNE. 

Istockphoto/Anastasiia Korotkova

L’edat adulta jove és una etapa del desenvolupament amb alta vulnerabilitat per realitzar comportaments de risc (com ús de substàncies), degut als nous patrons de socialització, els canvis en les responsabilitats que assumeixen els subjectes i els nous hàbits i rutines. L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida a Espanya, assolint el màxim llindar al grup d’edat dels 15 als 34 anys. Es coneix que alguns contexts com la universitat poden incrementar l’ús d’alcohol, degut a la participació en entorns socials amb accés legal a begudes alcohòliques i un canvi del control parental a les influències dels companys i iguals. La creixent prevalença del consum d’alcohol i els importants efectes físics i mentals (a curt i llarg termini, incloent-hi problemes hepàtics, pancreatitis, gastritis aguda i determinades síndromes orgànic-cerebrals) han generat gran interès científic per conèixer de forma precisa els hàbits de consum d’alcohol dins d’aquest grup altament vulnerable, i per identificar les persones amb patrons de consum d’alcohol d’alt risc.

Estudis empírics han observat que el consum excessiu d’alcohol en edat jove està mediat per nombrosos factors individuals i socials, tals com les motivacions, les variables de personalitat, el sexe, l’edat, els estats afectius, les creences i els estils parentals. La Teoria de les Expectatives és un dels models cognitius que s’ha emprat per explicar patrons de consum excessiu d’alcohol en joves, i suposa que les creences i les expectatives dels subjectes envers l’alcohol influeix en les pròpies conductes i en les emocions associades al consum. Aquestes expectatives es generen per aprenentatge vicari i també per experiències prèvies directes, que generen una xarxa d’associacions en la memòria amb informació sobre els efectes de la ingesta d’alcohol i sobre el seu ús recurrent.

Un estudi liderat per la Dra Montserrat Gomà-i-Freixanet (Departament de Psicologia Clínica i de la Salut), amb el suport metodològic de la Dra Roser Granero (Departament de Psicobiologia i Metodologia), ha explorat el perfil d’expectatives relacionades amb el consum d’alcohol en estudiants universitaris, i la seva potencial associació amb el sexe i l’edat. A més a més, es va valorar la fiabilitat i validesa de l’instrument de cribatge APNE. Han participat un total de n = 1.513 estudiants (909 dones i 400 homes, amb edats dintre del rang 20 a 25 anys). Els resultats varen mostrar que, en comparació amb els homes, les dones presenten nivells mitjans més elevats en l’escala d’expectatives negatives envers el consum d’alcohol. També es va identificar una doble associació amb l’edat: el nivell d’expectatives positives tendeix a disminuir en subjectes amb més edat, i el nivell d’expectatives negatives s’incrementa amb l’edat. Després de controlar pel sexe i l’edat dels participants, nivells elevats d’expectatives positives i nivells baixos d’expectatives negatives són factors de risc que incrementen la possibilitat de consum problemàtic d’alcohol. En relació a les propietats psicomètriques de l’escala APNE, es va obtenir evidència de la seva bona fiabilitat i validesa.

En l'era actual caracteritzada per pandèmia global, en la qual el consum excessiu d'alcohol ha augmentat de forma preocupant entre els adults joves, instruments d'avaluació com l'APNE poden ser de gran utilitat per comprendre les expectatives positives i negatives envers el consum. Aquest coneixement pot ser d'ajut perquè els responsables polítics prenguin decisions amb adequada fonamentació-evidència científica i implementin programes de prevenció i tractament específicament dirigits a aquest segment de la població altament vulnerable. També pot ser particularment útil per a la re-avaluació de campanyes públiques.

Montserrat Gomà-i-Freixanet (1) i Roser Granero (2)

1 - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

2 - Departament de Psicobiologia i Metodologia.

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Gomà-i-Freixanet, M., Ferrero-Rincón, G., & Granero, R. (2022). Assessing Alcohol Expectations in University Students: the APNE Scale. International Journal of Mental Health and Addiction, doi: 10.1007/s11469-022-00854-6.

 
View low-bandwidth version