• UABDivulga
11/2007

Evolució teòrica i política del pensament d'Enrique Tierno Galván

Enrique Tierno Galván
Aquesta tesi doctoral, presentada a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, ens proposa una nova mirada a l'obra d'Enrique Tierno Galván. Estem davant d’una tesi d'història intel·lectual que informa també sobre un temps i un país

L’objectiu de la investigaci� �s l’an�lisi de l’evoluci� te�rica del pensament d´Enrique Tierno Galv�n (Madrid, 1918-1986); una evoluci� que, l�gicament, es veu condicionada pel context hist�ric espanyol -franquisme i transici� a la democr�cia, b�sicament- que li va tocar de viure,i que transcorre en paral•lel a la seva evoluci� pol�tica. En base a aquests benentesos, la recerca s’organitza en dues parts: a la part primera, Autor i Context, es detallen els elements m�s destacables de la biografia de Tierno Galv�n, aix� com els aspectes m�s determinants de la hist�ria espanyola i del context del moment que serveixen per poder entendre la traject�ria intel•lectual i l’itinerari pol�tic de l’autor estudiat. La part segona, Teoria i Pr�ctica pol�tiques, ha de ser considerada com el nucli central de la investigaci�.

L’originalitat de la tesi, si es que es pot dir aix�, �s la voluntat del seu autor d’anar m�s enll� de les periodificacions proposades pels principals estudiosos de l’obra de Tierno Galv�n. A partir del detall d’uns nuclis de reflexi� o n�duls de pensament, la hip�tesi plausible, que l’estudi confirma, �s la d’una continu�tat en el pensament de Tierno Galv�n caracteritzada per un triple fil conductor: la dial�ctica Espanya-Europa, Tradici� i Modernitat i Utopia i Pragmatisme. Una continu�tat, i una tensi� entre els fils conductors mencionats que, en definitiva, s�n els que donen sentit i coher�ncia a Tierno Galv�n com a te�ric de la pol�tica, i com a actor pol�tic.

Anar m�s enll� per�, no vol dir ni descon�ixer ni, menys encara, menysprear, les periodificacions fins avui conegudes de l’obra de Tierno Galv�n. Al contrari, �s a partir del coneixement i l’estudi de l´inter�s de Tierno Galv�n pel Barroc, el tradicionalisme, el funcionalisme, el marxisme i la cr�tica sociol�gica al capitalisme, que poden plantejar-se hip�tesis alternatives.

Si a Tierno Galv�n el “qu�” �s important, el “com” no ho �s menys. El “qu�” �s el que diu o escriu. El “com” �s el que fa, com ho porta a la pr�ctica. En conseq��ncia, es tracta d’interpretacions d’aspectes hist�rics, de la viabilitat de certes maneres de govern, o de la presentaci� de facetes in�dites d’autors espanyols. El “qu�” i el “com” �s la manera que t� Tierno Galv�n de dialogar amb altres autors, d’incidir en els grans i petits problemes del seu temps.

M�s que en altres �mbits del coneixement, en l’�mbit de la teoria pol�tica existeix un acord gaireb� un�nime a acceptar la �ntima connexi� entre conjuntura pol�tica i pensament. Per a l’autor de la investigaci�, en el cas d´Enrique Tierno Galv�n aquesta connexi� �s m�s estreta i de major amplada. Estar�em, aix� doncs, davant d’una tesi d’hist�ria intel•lectual o de pensament pol�tic, que informaria tamb� sobre un temps i un pa�s.

Joan Carles Duran
UAB

Referències

Presentada pel doctorand J. Carles Duran i Esteva, i dirigida pel Dr. Isidre Molas i Batllori. La lectura va fer-se a l´Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), a Barcelona, el dilluns 16 de juliol de 2007.

 
View low-bandwidth version