• UABDivulga
04/2007

Els metalls i la formació de lligands

Complex de Pd(II) amb un lligand N-alquilaminopirazol (cis-[PdCl2(L)])
Un lligand és un compost orgànic capaç d'enllaçar-se a un centre metàl·lic a través d'un o varis àtoms. Quan l'enllaç entre el metall i el lligand es pot trencar fàcilment, es parla de lligands làbils; si la probabilitat que l'enllaç entre el metall i l'àtom es trenqui és baixa, els lligands es consideren inerts. Aquest treball ha estudiat aquestes probabilitats en el cas d'un metall, el pal·ladi.

La química de coordinació es basa principalment en la química dels metalls de transició frente a lligands orgànics. Un complex metàl·lic és un compost en el qual un o varis àtoms metàl·lics s'enllacen a un o varis lligands. Un lligand és compost orgànic capaç d'enllaçar-se a un centre metàl·lic a través d'un o varis àtoms dadors. Quan l'enllaç entre el metall i el lligand es pot trencar fàcilment, es parla de lligands làbils, mentre que, si la probabilitat de que l'enllaç entre el metall i l'àtom dador del lligand es trenqui és baixa, els lligands es consideren inerts. Alguns lligands contenen a la vegada àtoms dadors làbils i inerts i són els anomenats lligands hemilàbils (i).

En el present treball, s'ha dut a terme l'estudi de la reactivitat de Pd(II) enfront a lligands bidentats que tenen com a àtoms dadors un nitrogen pirazòlic i un nitrogen amínic (ii) (Figura 1). La reacció consisteix en l'intercanvi de dos dels lligands (CH3CN) del complex metàl·lic de partida [PdCl2(CH3CN)2] pel lligand pirazol-amina, obtenint-se complexos d'estequiometria [PdCl2(NN')] (NN' = N-alquilaminopirazol) (Figura 2).
Aquests complexos han estat caracteritzats amb diverses tècniques tant analítiques com espectroscòpiques (anàlisi elemental, conductivitat espectroscòpica d'infrarroig (IR), ressonància magnètica nuclear (RMN) espectrometria de masses i difracció de raigs X en monocristal.

i a) P. Braunstein, F. Naud, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 680. b) C. S. Slone, D. A. Weinberger, C. A. Mirkin, Prog. Inorg. Chem. 1999, 48, 233.
ii a) W. L. Driessen, Recl Trav. Chim. Pays-Bas 1982, 101, 441. b) W. L. Driessen, R. M. de Vos, A. Etz, J. Reedijk, Inorg. Chim. Acta 1995, 235, 127.

Josefina Pons Picart

Referències

"Synthesis of new palladium(II) compounds with several bidentate nitrogen-donor ligands: Structural analyses by 1H and 13C{1H} NMR spectroscopy and crystal structures" Anna Pañellaa, Josefina Ponsaa, Jordi García-Antónaa, Xavier Solansbb, Mercè Font-Bardiabb and Josep Rosaa

a) Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193-Bellaterra, Cerdanyola, Spain
b) Deparatment de Cristal·lografia, Mineralogia i Diposits Minerals, Universitat de Barcelona, Gran Via 585, Barcelona, Spain.

 
View low-bandwidth version