• UABDivulga
01/03/2021

Els efectes de la sílice cristal·lina en la salut

Silicosis

La silicosi és una malaltia irreversible que afecta el teixit pulmonar. Produïda per la presència de sílice cristal·lina (SiO2) en l'atmosfera, té el seu origen principalment en activitats antropogèniques i des del 1930, a Espanya, es considera com a una malaltia laboral incapacitant. En aquest article, Josefina Pons i Alex Càceres del Departament de Química, i Eulalia Fuentes del Departament de Filologia Catalana, duen a terme una revisió bibliogràfica sobre l'origen d'aquest compost, les conseqüències sobre l'organisme i les diferents mesures de prevenció.

iStock-Vasilevskiy Sergey

En l'escorça terrestre el silici (Si) és el segon element més abundant (25%), només per darrera de l'oxigen (50%). La combinació de tots dos dóna lloc a la sílice (SiO2) responsable d'aquesta abundància, ja que es troba en el 60% de la capa externa de la Terra, principalment en la sorra.

Les activitats laborals relacionades amb la mineria, el marbre, la construcció, entre altres, produeix l'alliberament de SiO2 cristal·lina a l'atmosfera, contaminant-la i provocant malalties en les persones, com la silicosi. Encara que és una malaltia antiga, no va ser fins al s. XX que es va relacionar amb el SiO2 cristal·lí.

El sílice cristal·lí és un compost tridimensional, en el qual l'àtom de silici està unit a quatre àtoms d'oxigen, situats en els vèrtexs d'un tetraedre. Pot trobar-se en la naturalesa en forma cristal·lina, cripto-cristal·lina i amorfa. En la forma cristal·lina, els àtoms de silici i oxigen estan disposats en una xarxa cristal·lina organitzada. Aquesta és la que presenta una toxicitat més alta. Depenent de la pressió i de la temperatura presenta diferents formes: quars, tridimita i cristobalita, tenen propietats piezoelèctriques que són determinants per a causar malalties, ja que formen espècies radicalàries que reaccionen amb l'aigua per a formar silanols (perjudicials per a la salut).

L'origen del SiO2 en l'atmosfera, com hem vist és molt divers, i pot provenir de fonts naturals o antropogèniques, aquesta és la causa que tinguin diferents formes i mesures. Les que són emeses directament a l'atmosfera (primàries) i les que s'originen en l'atmosfera mitjançant reaccions químiques (secundàries). Majoritàriament són d'origen primari. Les activitats que es realitzen a cel obert, en el sector de la construcció i en la mineria, emeten una concentració elevada de SiO2 cristal·lí, tant en la realització de la mateixa activitat com en el transport dels materials.

Que les partícules es quedin en l'atmosfera depèn del diàmetre que tinguin i de la velocitat del vent. Si la velocitat del vent és petita, es dipositen en el sòl més ràpidament. Les que tenen un diàmetre major a 20 μm queden suspeses en l'atmosfera algunes hores, les que mesuren entre 2 i 3 μm romanen entre 2 i 4 dies i les de diàmetre entre 0,1 i 1 μm poden estar suspeses a l'aire durant setmanes. La presència d'aquestes partícules cristal·lines en l'aire és constant perquè es retroalimenten i causen efectes adversos en el clima, en el medi ambient i els éssers vius fins i tot amb la posterior deposició. Amb la finalitat de poder detectar el SiO2 s'utilitzen les tècniques de difracció de raigs-X en pols (PXRD) i l'espectroscòpia infraroja.

Figura 1: Esquema Fonts Antropogèniques. Crèdits iStock-Macrovectorsilicosis

La inhalació d'aquestes partícules pot provocar malalties respiratòries. Les més perjudicials són aquelles que tenen un diàmetre inferior a 4 μm. Els efectes depenen, principalment, del temps d'exposició, del diàmetre, la forma, la concentració de SiO2 i la susceptibilitat de l'individu. Poden arribar als alvèols pulmonars i provocar l'aparició de fibrosi pulmonar. Quan s'acumula en els pulmons afecta l'elasticitat dels teixits, això fa que es tornin més durs i gruixos, aquest fet fa disminuir l'intercanvi de gasos (principalment oxigen) entre l'aire i la sang (insuficiència respiratòria). Encara que els alvèols pulmonars intenten netejar la pols, arriba un moment que es col·lapsen i queda emmagatzemat en els pulmons. Això provoca una malaltia: la silicosi, catalogada com a malaltia professional incapacitant. No té cura i quan està molt avançada és necessari un trasplantament de pulmó. Les persones que tenen major risc de sofrir silicosi són els treballadors de mines, túnels, pedreres i els que estan en contacte amb el formigó i el vidre.

Hi ha tres tipus de silicosis:

1) Crònica: Els símptomes es manifesten anys després d'haver estat exposat a la malaltia (a vegades fins a 20 anys)
2) Aguda: Quan s'està exposat a altes concentracions. L'evolució és progressiva.
3) Accelerada: Apareix després de 5 o 10 anys d'haver estat exposat.

A Espanya es va considerar malaltia laboral l'any 1930, ja que hi havia un gran nombre d'afectats a causa de l'activitat minera. L'Institut Nacional de Silicosi (INS), l'any 2004, va començar a estudiar aquesta malaltia, aquests estudis s'han prolongat al llarg del temps i segueixen en l'actualitat. Aquests estudis permeten veure l'impacte de la silicosi en les persones a causa de les activitats laborals i així poder dissenyar i aplicar mesures de protecció. Segons l'estudi, les activitats que més afecten són la mineria, la pedra ornamental i els marmolistas. Pel que respecta a la mineria de carbó s'ha observat un descens dels afectats, ja que aquesta activitat ha disminuït a Espanya Per contra, han augmentat els malalts en el sector dels marmolistas, encara que en el sector que més s'acreix és el de la pedra ornamental.

La silicosi afecta a totes les Comunitats Autònomes, encara que de diferent forma. Les més afectades són Castella i Lleó i Galícia, i les menys, Navarra, Madrid i la Comunitat Valenciana. Catalunya és la tercera Comunitat amb més incidència. A Catalunya el nombre d'afectats és degut a l'elevada activitat dels marmolistas i, després de Galícia, és la Comunitat Autònoma amb un major nombre de pedreres.

Per a evitar i poder controlar la silicosi, és necessària la prevenció:

-Prevenció Primària: Ha d'aplicar-se abans que aparegui la malaltia
-Prevenció Secundària: Quan la malaltia està en l'inici i volen evitar-se complicacions
-Prevenció Terciària: Quan la malaltia està en una fase avançada i s'intenta evitar que empitjori.

Degut a que el problema empitjora, això ha provocat un canvi important en la normativa que regula l'exposició a SiO2 cristal·lí, modificant-se el valor límit d'exposició (0,05 mg/m³). També han millorat les tècniques de detecció (difracció de raigs-X en pols i espectroscòpia d'infraroig), que són tècniques més precises que les utilitzades anteriorment (mètode colorimètric).

Àlex Cáceres Garcíaa, Eulalia Fuentesb, Josefina Ponsa

Universitat Autònoma de Barcelona
aDepartament de Química..
bDepartament de Filologia Catalana, Àrea de Documentació.

Referències

Hita F. (2014) El polvo y la sílice cristalina en la industria extractiva de la piedra natural. Fundación para la prevención de riesgos laborales, pp. 42 Pdf

Madera J., Menéndez P., Carballo M., Freijo J., Fernández E.M. (2017) Guía para el control de riesgo por exposición a sílice cristalina respirable. Instituto Nacional de Silicosis 183-203 Pdf

Martínez C., Menéndez A. (2011) El Instituto Nacional de Silicosis y las enfermedades respiratorias en España. Instituto Nacional de Silicosis 10, 145-147. En: Álvarez-Sala Walther, J.L.; Casan Clarà, P.; Villena Garrido, V. (eds.), Historia de la neumología y la cirugía torácica españolas. Madrid: Ramírez de Arellano Editores, 2006, pp.145-162. Pdf

Williamson J.B., Pastiroff S., Cressey G. (2011) Piezoelectric properties of quartz and cristobalite airborne particulates as a cause of adverse health effects. Atmospheric environment, 35, 3539-3542 doi: 10.1016/S1352-2310(01)00121-2

 

 
View low-bandwidth version