• UABDivulga
04/2008

Efectes adversos de la captura i maneig del sisó

Sisó mascle Tetrax tetrax
El sisó és una espècie d'ocell amenaçada a Catalunya. La seva captura i ràdiomarcatge són necessaris per poder portar a terme mesures de conservació, però poden tenir efectes adversos. En aquest estudi s'avaluen els factors de risc associats al procés de captura i maneig del sisó i es fan recomanacions per minimitzar-los.

El sisó (Tetrax tetrax) és una espècie d'ocell amenaçada a Catalunya, que es troba distribuïda des de l'Àsia Central, on la situació de les poblacions és desconeguda, fins a l'Oest d'Europa, on les poblacions han disminuït molt durant els últims anys, degut a la intensificació de l'agricultura i la transformació de l'hàbitat. La captura i el radiomarcatge dels sisons és una mesura necessària per tal d'obtenir dades ecològiques i demogràfiques per poder portar a terme mesures de conservació en un hàbitat que cada vegada està més transformat i malmès. La captura i maneig dels animals salvatges pot conduir a uns efectes nocius, només acceptables si són compensats pels beneficis per la seva conservació.

En aquest estudi, hem recopilat la informació de tres projectes de radioseguiment de sisó a l'Europa Occidental, per tal d'avaluar els factors de risc associats a la seva captura i maneig. D'un total de 151 sisons capturats i radiomarcats, 23 (15.2%) van mostrar dificultat de moviment i falta de coordinació motora desprès del seu alliberament, probablement relacionat amb la malaltia coneguda amb el nom de miopatia de captura. Dels 23 sisons amb dificultat de moviment, 10 (43.5%) van morir abans de recuperar la mobilitat (6.6% de tots els sisons capturats).L'anàlisi estadístic de les dades de totes les captures, va determinar que el temps de maneig i subjecció, la utilització de xarxes de canó i la captura d'animals joves són factors de risc pel desenvolupament d'aquestes alteracions. Aquests resultats destaquen la importància de reduir el temps total de maneig i subjecció per tal de disminuir el risc d'aparició dels efectes nocius de la captura d'espècies sensibles, com el sisó. Cal que el personal investigador que manipuli aquesta espècie, sigui coneixedor d'aquests riscos relacionats amb la captura. Altres mesures que poden reduir el temps de maneig dels animals desprès de la captura són la utilització de xarxes de mida més petita, que permetin la captura d'un sol individu, i una mida de malla menor, que redueixi l'embolic de l'animal a la xarxa. En el cas del sisó, recomanem no passar dels 20 minuts de temps total de maneig, per tal de que no es produeixin alteracions de la mobilitat després d'alliberar els animals. Les precaucions han de ser extremes quan es capturin individus joves o quan s'utilitzin xarxes de canó. En aquestes circumstàncies recomanem que el temps total de maneig sigui inferior a 10 minuts.

Ignasi Marco
Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Adverse effects of capture and handling little bustard", Ponjoan, Anna; Bota, Gerard; De La Morena, Eladio L. Garcia; Morales, Manuel B.; Wolff, Axel; Marco, Ignasi; Manosa, Santi. JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT, 72 (1): 315-319 JAN 2008

 
View low-bandwidth version