• UABDivulga
06/02/2023

EACT: un projecte per avançar en l'avaluació de l'adquisició de la competència traductora

Primer pla de les mans d'una estudiant comparant els seus apunts amb l'ordinador

El projecte EACT s’ha desenvolupat els últims tres anys i ha tingut com a objectiu elaborar criteris i procediments d'avaluació per a diferents nivells d'adquisició de la competència traductora, específicament en els nivells de traducció A1, A2 i B1.

Istock/cybrain

La finalitat del projecte EACT és establir criteris i procediments d’avaluació per a diferents nivells d’adquisició de la competència traductora, mitjançant proves consensuades i validades empíricament, el que constitueix una innovació en l’àmbit de la traducció.

EACT se centra en la traducció directa de l’alemany, francès i anglès (primera llengua estrangera dels centres espanyols de formació en traducció) i la traducció entre primeres llengües (espanyol-català, espanyol-basc, espanyol-gallec). Les llengües d’arribada són el català, el gallec, l’espanyol i l’euskera.

En el projecte EACT participen 19 investigadors de cinc centres espanyols de formació en traducció, representatius de diferents contextos lingüístics i geogràfics: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Granada, Universitat Jaume I, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y Universidade de Vigo. També participa la University of Westminster (Reino Unido).

El projecte EACT és continuació del projecte d’investigació del grup PACTE sobre Anivellament de competències en l’adquisició de la competència traductora (NACT), que va permetre establir nivells d’acompliment en l’adquisició de la competència traductora, proposant tres nivells de traducció (A, B y C), amb subnivells, i elaborar descriptors per a cada nivell entorn de cinc competències.

EACT se centra en els nivells de traducció A1, A2 i B1 (iniciació a la traducció i iniciació als camps d’especialització de la traducció), descrits en el projecte NACT.

El projecte es va començar a executar a l’octubre de 2019 i s’han realitzat dos estudis empírics amb estudiants i docents dels cinc centres espanyols que participen en el projecte:

  1. Un estudi sobre la situació actual de l’avaluació en els graus de traducció d’Espanya. A aquest efecte es va dur a terme una enquesta en línia dirigida a docents de traducció directa i inversa de diferents nivells i combinacions lingüístiques, en la qual van participar 97 docents. Aquest estudi va posar en relleu la necessitat de: avançar en l’objectivitat i en la unificació de procediments i criteris d’avaluació; elaborar procediments d’identificació de nivells; millorar els barems de correcció de traduccions i les rubriques d’avaluació; apropar-se més a la realitat professional de la traducció.
  2. Un estudi sobre proves de nivell en traducció. En aquest estudi s’han dissenyat proves per als nivells de traducció A1, A2 i B1 amb diverses combinacions lingüístiques: espanyol, alemany, francès i anglès com a llengua de partida; català, gallec, espanyol i basc com a llengua d’arribada. Les proves de cada nivell inclouen diverses tasques avaluadores que permeten recollir informació sobre els descriptors propis del nivells en cada competencia (lingüística, extralingüística, instrumental, prestació de serveis, resolució de problemes de traducció); a més, s’han dissenyat barems de correcció de traduccions i rúbriques per a cada tasca avaluadora. La proposta elaborada s’ha sotmès a valoració, recollint dades de 103 estudiants de traducció i 42 docents, les dades del quals s’estan analitzant.

Tots dos estudis han rebut informe favorable de la Comissió d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana (CEEAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (11/12/2020 i 15/07/2022, respectivament).

Logo del projecte EACT (evaluación de a adquisición de la competencia traductora)

El projecte EACT (PGC2018-094275-B-I00) ha estat realitzat amb finançament del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Amparo Hurtado Albir (en nom de l'equip EACT)

Investigadora principal d'EACT

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Universitat Autònoma de Barcelona

Web del projecte EACT

 
View low-bandwidth version