• UABDivulga
09/2008

Caracterització de dos nous lligands i la seva reactivitat en Rh (I)

Nous lligands N-pirazol i N-fosfinit

Els lligands són ions o molècules que envolten un metall en un complex. En aquest treball, els investigadors han aconseguit sintetitzar i caracteritzar dos nous lligands N-pirazol i P-fosfinit i estudiar la seva reactivitat enfront Rh (I), obtenint noves estructures cristal·lines per difracció de Raigs X dels complexos obtinguts.

Durant el segle passat, l'interès per la química de coordinació y la química organometàl·lica va augmentar notablement. L'estudi de complexos formats per un metall y lligands orgànics amb heteroàtoms (N, O, S, P, etc) han focalitzat l'interès de molts laboratoris per les seves potencials aplicacions [i, ii, iii]. En particular, lligands amb dos o més centres heteroatòmics diferents han estat estudiats per les seves possibles propietats hemilàbils [iv, v].

El nostre grup ha publicat prèviament la síntesis de lligands funcionalitats amb grups tioèter- amino- i fosfino, i grups pirazole [vi, vii, viii] i ha estudiat la seva reactivitat amb Pd(II), Pt(II) i Rh(I). Durant els últims anys, el grup fosfinit [P(OR)R'2 ] ha estat objecte d'estudi dins del camp de la química de coordinació per la seva capacitat de modular les propietats estèriques i electròniques respecte els lligands fosfina [PR3] [ix ]. Seguint aquesta tendència, el nostre grup ha publicat la síntesis i la caracterització de dos nous lligands N-pirazole, P-fosfinit i la seva reactivitat amb Ru(II) [ x].

En aquest article, dos nous lligands N-pirazol, P-fosfinit (Figura 1) s'han sintetitzat i caracteritzat. S'ha estudiat la reactivitat d'aquests lligands, juntament amb altres dos de la mateixa família amb Rh(I) i s'han obtingut complexos amb fórmula [RhCl(CO)L] (Figura 2). Tots els complexos s'han caracteritzat per mètodes analítics i espectroscòpics i s'han resolt dues estructures cristal·lines per difracció de Raigs X. En aquests complexos, els lligands es coordinen al Rh(I) via κ2 (N,P), formant metal·locicles de set i vuit membres i acabant la seva coordinació amb una molècula de monòxid de carboni (CO) i un àtom de clor en disposició  trans respecte l'àtom de fòsfor. En aquestes estructures, també es detecten i s'estudien interaccions febles. Les dades de RMN en solució dels complexos corroboren les dades en estat sòlid.

i J. L. Sessler, E. Tomat, Acc. Chem. Res. 40 (2007) 371.
ii V. Marin, E. Holder, R. Hoogenboom, U. S. Schubert, Chem. Soc. Rev. 36 (2007) 618.
iii B. Breit, Angew. Chem., Int. Ed. 44 (2005) 6816.
iv M. Bassetti, Eur. J. Inorg. Chem. (2006) 4473.
v P. Braunstein, F. Naud, Angew. Chem., Int. Ed. 40 (2001) 680.
vi A. de León, J. Pons, J. García-Antón, X. Solans, M. Font-Bardía, J. Ros, Inorg. Chim. Acta 360 (2007) 2071.
vii A. Rimola, M. Sodupe, J. Ros, J. Pons, Eur. J. Inorg. Chem. (2006) 447.
viii A. Pañella, J. Pons, X. Solans, M. Font-Bardía, J. Ros, Eur. J. Inorg. Chem. (2006) 1678.
ix F. Agbossou-Niedercorn, I. Suisse, Coord. Chem. Rev. 242 (2003) 145.
x R. Tribó, S. Muñoz, J. Pons, R. Yáñez, A. Alvarez-Larena, J. F. Piniella, J. Ros, J. Organomet. Chem. 690 (2005) 4072.

Sergio Muñoza, Josefina Ponsa, Xavier Solansb Mercè Font-Bardiab i Josep Rosa
a)Departament de Química, Unitat de Química Inorgànica

Universitat Autònoma de Barcelona

b) Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals

Universitat de Barcelona

Referències

"New N-pyrazole, P-phosphinite hybrid ligands and corresponding Rh(I) complexes: X-ray crystal structures of complexes with [Rh, N, P-phosphinite, Cl, (CO)] core". Munoz, S; Pons, J; Solans, X; Font-Bardia, M; Ros, J. JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 693 (12): 2132-2138 JUN 1 2008.

 
View low-bandwidth version