• UABDivulga
07/2008

Anàlisi de molècules molt eficients per millorar la síntesis orgànica

Mitjan�ant t�cniques experimentals i inform�tiques, els autors d'aquest treball van analitzar l'efici�ncia d'alguns grups de mol�cules, derivades de compostos de pirazol, usades com a precatalitzadors en els processos de s�ntesis org�niques realitzats amb la reacci� de Heck.

Alguns complexes amb f�rmula [PdCl2(L)], on L �s un lligand piridilpirazole (Figura 1), s'han fet servir com pre-catalitzadors en la reacci� de Heck entre halurs de fenil i acrilat de tert-butil. La reacci� de Heck �s una de les reaccions que m�s utilitzen complexos de Pd(II) com a catalitzadors en s�ntesis org�niques [i, ii, iii].

En aquest treball s'utilitzen lligands piraz�lics amb diferents substituents en la posici� N1 de l'anell de la pirazole. La s�ntesi i caracteritzaci� d'alguns lligands derivats del piridilpirazole amb diferents substituents en les posicions 3, 5 de l'anell de la pirazole han estat descrits a la bibliografia [iv, v, vi], i les reaccions d'alguns d'aquests lligands amb Pd(II) s'han estudiat en el nostre laboratori [vii, viii, ix]. El problema m�s com� en la Qu�mica de Coordinaci� dels lligands piridilpirazole a ions met�l�lics, �s la baixa solubilitat d'aquests complexos en dissolvents org�nics. La solubilitat augmenta si s'incorporen grups alquil o hidroxialquil en la posici� N1 de l'anell de pirazole. En altres articles publicats recentment, nosaltres hem descrit la s�ntesi i caracteritzaci� d'alguns lligands derivats del N-alquil-3,5-pirazole amb grups etil, octil i hidroxietil en la posici� N1, i a m�s hem estudiat la seva reactivitat amb Pd(II).

En els estudis catal�tics els millors resultats es van obtenir quan el substituent cont� el grup hidroxil (Figura 2) ja que els complexos corresponents donen molt bon resultats com catalitzadors en les reaccions de Heck amb clorobenz� com halur arom�tic. Estudis te�rics han confirmat que la pres�ncia de un grup OH en el substituent de N1 afavoreix la dissociaci� de l'enlla� Pd-X, ja que estabilitza el complex cati�nic i termodin�micament s'afavoreix el proc�s en abs�ncia de mol�cules de dissolvent coordinades.

Figura 2. En els estudis catal�tics els millors resultats es van obtenir quan el substituent cont� el grup hidroxil.


Vanessa Montoya (a), Josefina Pons (a)*, Vicenç Branchadell (b), Jordi García-Antón (a), Xavier Solans (c), Mercè Font-Bardia (c) and Josep Ros (a)

a) Departament de Química, Unitat de Química Inorgànica, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193-Bellaterra, Cerdanyola, Spain

b) Departament de Química, Unitat de Química Física, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193-Bellaterra, Cerdanyola, Spain

c) Deparatment de Cristal·lografia, Mineralogía i Diposits Minerals, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès s/n, 08028-Barcelona, Spain.


Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Highly efficient pyridylpyrazole ligands for the heck reaction. A combined experimental and computational study". Montoya, Vanessa; Pons, Josefina; Branchadell, Vicenc; Garcia-Anton, Jordi; Solans, Xavier; Font-Bardia, Merce; Ros, Josep. ORGANOMETALLICS, 27 (6): 1084-1091 MAR 24 2008.

 
View low-bandwidth version