• UABDivulga
06/2008

A la recerca d'un patró clínic diagnòstic per a la infecció urinària femenina

Tot i que la infecció urinària no complicada en dones és un problema de salut prevalent i d'alta incidència, el seu diagnòstic a partir de les troballes en l'examen clínic és un tema escassament tractat en la bibliografia mèdica. Aquesta tesi doctoral revisa els treballs sobre el tema, i proposa potenciar estudis que estimin el valor predictiu de les troballes clíniques per al diagnòstic d'aquesta afecció en dones que consulten els centres d'atenció primària.

Per a un metge d'atenció primària, cap de les troballes de l'examen clínic objectivades dones amb molèsties miccionals són prou rellevants com per a orientar-nos cap al diagnòstic d'infecció urinària no complicada amb un mínim de certesa. Aquesta és la principal conclusió de la tesi doctoral titulada Validesa dels símptomes clínics per al diagnòstic d'infecció urinària en les dones amb molèsties miccionals defensada per David Medina i Bombardó i dirigida pel Dr. Xavier Bonfill i Cosp.

Tot i que la infecció urinària no complicada en dones és un problema de salut prevalent i d'alta incidència, malgrat la importància que el diagnòstic té com element imprescindible per al seu abordatge i tractament, destaca l'escassetat d'estudis trobats en la bibliografia mèdica relacionats amb el diagnòstic de sospita a partir de l'examen clínic de les dones amb molèsties miccionals.

En la revisió sistemàtica de la bibliografia mèdica realitzada no s'ha trobat suficient evidència com per establir uns criteris diagnòstics d'infecció urinària a partir de la manifestacions clíniques que presenten les pacients. En l'intent de dissenyar models d'arbre de decisió diagnòstic a partir de les troballes clíniques sorgides en la revisió sistemàtica, sols s'ha pogut corroborar que la detecció de nitritúria per tira reactiva, en una mostra d'orina recent en dones amb molèsties miccionals, és un bon predictor d'infecció urinària que n'incrementa un 30% el valor predictiu positiu; cap altra troballa clínica aplicada als models proposats resultà útil.

En una anàlisi sistemàtica de les guies de pràctica clínica per al maneig de la infecció urinària no complicada en dones, destaquen l'escassa coincidència en les asseveracions explicitades i en la justificació de l'escassa evidència existent en relació al procediment diagnòstic que s'hi reflexa.

Ja que les troballes clíniques són la primera i principal eina diagnòstica que el metge empra front els pacients, cal potenciar la realització d'estudis, amb una metodologia més acurada, que estimin el valor predictiu que aquelles tenen per al diagnòstic d'infecció urinària no complicada en dones que consulten a atenció primària. Així mateix, cal revisar profundament les referències i evidències emprades en l'apartat diagnòstic de les corresponents guies de pràctica clínica editades per al maneig d'aquest problema de salut.

David Medina i Bombardó
Universidad Autónoma de Barcelona

Referències

Tesi Doctoral "Validesa de les troballes clíniques per al diagnòstic d'infecció urinària en les dones amb molèsties miccionals", presentada el 7 de març de 2008 per David Medina i Bombardó i dirigida pel doctor Xavier Bonfill Cosp.

 
View low-bandwidth version