Medicina i Salut

Mapa
12/2007 -

Migracions i salut: interrelacions en la immigració estrangera a Catalunya

Actualment és molt comú associar la immigració a la malaltia. La relativa novetat de la immigració estrangera a Catalunya i la falta d'estudis especialitzats ajuden a perpetuar aquesta visió. Els resultats d'aquesta tesi, escrita per Pau Mota, i guanyadora d'un premi del CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya),contradiuen en gran manera els estudis precedents, que relacionen part de la immigració estrangera amb un augment de les malalties infeccioses i amb problemes de salut mental.

Referències

Tesi doctoral "Migracions i salut: Interrelacions a la immigració estrangera a Catalunya", presentada por el Pau Mota Moya y dirigida por Àngels Pascual de Sans y Josefina Caminal i Homar.

La relativa novetat de la immigració estrangera a Catalunya explica la incipient producció en temes que relacionen immigració i salut. Els principals treballs que s'han dut a terme es centren en les malalties infeccioses, la salut mental i la diversitat cultural. Aquesta tesi, duta a terme entre l'abril del 2003 i el desembre del 2006 en el si del Grup de Recerca sobre Migracions de la UAB, és el primer estudi poblacional que relaciona la immigració estrangera amb la salut a Catalunya, i en el context internacional. Posteriorment es volen analitzar els patrons de salut que presenten els immigrants estrangers a Catalunya i aportar, si cal, millores pràctiques per a la recerca i l'assistència sanitària de la immigració estrangera. Així, s'ha elaborat un estudi ecològic a partir del padró continuo i del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) per a l'any 2003. S'han utilitzat també les dades del Panel de Desigualtats (PaD) de la Fundació Jaume Bofill i metodologia qualitativa per a complementar l'anàlisi.

Entre els resultats, s'observen tendències que recolzen la teoria dels immigrants "sans" en comptes dels "immigrants portadors" de malaltia. Els resultats contradiuen gran part dels estudis precedents que relacionen part de la immigració estrangera amb un augment de les malalties infeccioses i amb problemes de salut mental. Aquestes diferencies s'expliquen, segurament, per la manca de dades i registres poblacionals que han condicionat els estudis previs, i pel biaix que presenten part dels estudis publicats sobre immigració i salut al estudiar tant sols immigració procedent de països empobrits

Els resultats obtinguts indiquen que al introduir variables socioeconòmiques, sobre les condicions de vida i s'inclouen, també, immigrants de totes les procedències, la variable migració perd pes com a variable explicativa de les condicions de salut. Cal, però, elaborar un sistema de recollida de dades que permeti fer estudis poblacionals sobre la relació entre migració i malaltia. Les dades poblacions ajudarien a millorar i desenvolupar l'assistència sanitària als immigrants estrangers i els seu estat de salut.

Pau Mota Moya

Departament de Geografia

Universitat Autònoma de Barcelona

Pau.Mota@uab.cat

2024 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388